A- A A+

Mere Gradskog štaba za vanredne situacije Novog Pazara

Na osnovu člana 41. člana 42. člana 43 i 44. Zakona o smanjenju rizika od katastofa i upravljanju vanrednim situacijama („ Sl. glasnik RS “ br. 87/18), Uredbe o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije, 05 Broj: 110-2351/2020 od 12. marta 2020. godine, člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS“, br.129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 15. stava 1. tačke 20. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“ br.8/17) i člana 17. Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije od 28.05.2011. godine, a nakon obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i proglašenja vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije, Gradski štab za vanredne situacije na sednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donosi

 

N A R E D B U

 

1.            Naređuje se načelniku Gradske uprave da organizuje rad zaposlenih na neophodni minimum u organizacionim jedinicama Gradske uprave.

 

2.            Naređuje se načelniku Gradske uprave da obezbedi dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava, sredstava za higijenu i da preko svojih službenika vrši redovno dezinfikovanje prostorija i objekata Gradske uprave. Takođe, potrebno je obezbediti i postaviti sunđere natopljene dezinfekcionim sredstvima na svakom ulazu, kao i obezbediti rukohvate na vratima dezinfekcionim sredstvima na odgovarajući način, u organizacionim jedinicama Gradske uprave u kojima zbog prirode posla dolazi veći broj ljudi.

 

3.            Naređuje se načelniku Gradske uprave da u organizacionim jedinicama Gradske uprave u kojima, zbog prirode posla, dolazi veći broj ljudi, organizuje rad i ostvarivanje prava građana shodno preporukama Ministarstva zdravlja, kao i da obezbedi sledeće:

 *na svakih sat vremena potrebno je napraviti pauzu i za to vreme izvršiti čišćenje radnih površina, kao i površina sa kojima korisnici usluga dolaze u kontakt;

*svi zaposleni zaduženi za održavanje higijene moraju na random mestu nositi maske i rukavice za jednokratnu upotrebu.

 

4.            Naređuje se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave da redovno kontrolišu sprovođenje preporuka i naredbi Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava, kao i zaključaka i naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije, posebno u delu rada ugostiteljskih objekata i da o tome obaveštava Krizni štab formiran od strane Gradskog štaba koji će dalje informisati Gradski štab za vanredne situacije.

Naređuje se Odeljenju za komunalne, stambene i poslove saobraćaja da organizuje sastanak sa svim upravnicima zgrada kako bi se u svim stambenim zajednicama obezbedilo sprovođenje neophodnih mera na sprečavanju nastanka i širenja virusa.

 

5.           Dozvoljava se rad svih kafića, noćnih klubova, restorana i kladionica na teritoriji grada Novog Pazara u vremenskom periodu od 08:00 do 20:00 časova uz obavezno pridržavanje bezbedne udaljenosti lica, ne manjoj od 1 metra. Zabranjuje se rad nakon navedenog vremena.

     Obavezuju se da obezbede dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava i da redovno preduzimaju mere i aktivnosti shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. S tim u vezi potrebno je obezbediti i postaviti sunđere natopljene dezinfekcionim sredstvima na ulazima, kao i obezbediti rukohvate na vratima dezinfekcionim sredstvima na odgovarajući način.

 

6.            Nalaže se svim javnim i komunalnim preduzećima i ustanovama na teritoriji grada Novog Pazara čiji je osnivač Grad, da obezbede dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava i sredstava za higijenu i da redovno preduzimaju mere i aktivnosti shodno preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. S tim u vezi potrebno je i obezbediti i postaviti sunđere natopljene dezinfekcionim sredstvima na ulazima, kao i obezbediti rukohvate na vratima dezinfekcionim sredstvima na odgovarajući način.

 

7.            Preporučuje se republičkim ustanovama i instutucijama, kao i svim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji grada Novog Pazara da obezbede dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava i da redovno preduzimaju mere i aktivnosti shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. S tim u vezi potrebno je i obezbediti i postaviti sunđere natopljene dezinfekcionim sredstvima na ulazima kao i obezbediti rukohvate na vratima dezinfekcionim sredstvima na odgovarajući način.

 

8.            Da Zavod za javno zdravlje Novi Pazar redovno prati epidemiološku situaciju na teritoriji grada Novog Pazara i da sve relevantne analize i informacije dostavlja Kriznom štabu koji će dalje informisati Gradski štab za vanredne situacije.

 

9.          Da JP „ Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ i Odsek gradjevinske i saobraćajna inspekcija-Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave organizuju sastanke sa svim prevoznicima koji obavljaju javni prevoz na teritoriji grada Novog Pazara i da ih informišu o neophodnosti preduzimanja mera, shodno preporukama Ministarstva zdravlja.

Takođe, potrebno je preduzeti i sledeće mere:

- Vozač autobusa i kondukter moraju nositi zaštitnu masku i rukavice za jednokratnu upotrebu sve vreme dok su u autobusu;

- Predlaže se da se obezbedi dovoljan broj autobusa na frekventnim linijama kako bi se omogućio nesmetan prevoz putnika na bezbednoj udaljenosti ne manje od 1 metra;

- Kada stignu na poslednju stanicu vozač i kondukter moraju da izvrše provetravanje autobusa, operu i dezinfijuju pod autobusa i dezinfikuju sve rukohvate. Posle završenog čišćenja potrebno je da promene rukavice i stave nove;

- Taksisti su obavezni da nose zaštitnu masku i rukavice za jednokratnu upotrebu sve vreme dok su u vozilu; Prevoz putnika vršiće se na zadnjem sedištu.

 

10.          Nalaže se svim direktorima javnih komunalnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Novog Pazara da organizuju rad zaposlenih na neophodni minimum i da svim zaposlenima na rizičnim radnim mestima, koji dolaze u kontakt sa korisnicima usluga, obezbede zaštitne maske i rukavice za jednokratnu upotrebu.

 

11.          Da Odeljenje za inspekcijske poslove-Odsek komunalna inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine, u saradnji sa JKP “ Gradska čistoća” obaveste prodavce na mlečnoj pijaci zatvorenog prostora da moraju nositi zaštitne maske i rukavice za jednokratnu upotrebu, da moraju obezbediti i postaviti sunđer natopljen dezinfekcionim sredstvima na ulazu, kao i obezbediti rukohvate na vratima dezinfekcionim sredstvima na odgovarajući način. Takođe ove mere sprovesti i na ostalim pijacama u Novom Pazaru ( Kvantaš, robna pijaca).

 

12.          Nalaže se koordinatoru mesnih zajednica, Marku Slakoviću, da stupi u kontakt sa predstavnicima mesnih zajednica i nalozi im da prate stanje na terenu i da o potrebi dostavljanja lekova hroničnim bolesnicima i penzionerima obaveštavaju Odeljenje za vanredne situacije i poslove odbrane u periodu od 08:00 do 15:00 časova na telefon: 020/ 313-434, kao i Operativni centar Odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru na telefon: 020/1985 koji ima uspostavljeno 24-časovno dežurstvo.

 

13.          Formira se stručno-operativni tim za koordinaciju aktivnosti u slučaju potrebe za organizovanjem dostave lekova i osnovnih životnih namirnica starim licima na teritoriji grada Novog Pazara i to u sastavu: Edin Dazadrević, Emir Mujović, zaposleni u Odeljenju za vanredne situacije, Sead Muratović, član Kabineta gradonačelnika, Almir Kecap, rukovodilac Odeljenja za privredu.

 

14.          Nalaže se „Centru za socijalni rad“ Novi Pazar da, preko Službe za zaštitu odraslih i starih lica, Službe za pomoć u kući za stare osobe i osobe sa invaliditetom, uspostave komunikaciju sa svojim korisnicima i da u slučaju potrebe za dostavljanjem lekova hroničnim bolesnicima obaveštavaju Odeljenje za vanredne situacije u periodu od 08:00 do 15:00 časova na telefon 020/ 313-434, a u periodu od 16:00 do 00:00 časova, Operativni centar Odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru na telefon: 020/1985 koji ima uspostavljeno 24-časovno dežurstvo.

 

15.          Apeluje se na starije sugrađane da poštuju preporuke Vlade Republike Srbije koje se odnose na sledeće:

 

*Često pranje ruku, a naročito pre i nakon korišćenja toaleta ili dolaska u kontakt sa metalnim predmetima, kao i drugim osobama - najbolja je i najefikasnija preventivna mera u zaštiti od virusa.

*Ukoliko imate 65 godina i više - ne izlazite iz stana i kuće;

*Izuzetno je važno da boravite u redovno dezinfikovanim, provetrenim prostorijama sa zatvorenim vratima, izbegavajući fizički kontakt sa ukućanima i korišćenje istih predmeta.

 

16.          Apeluje se na sve građane da budu staloženi, da ne šire paniku i da se pridržavaju saveta i preporuka Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava.

 

17.          Da Crveni krst Novi Pazar pruži neophodnu pomoć Gradskom štabu za vanredne situacije u slučaju potrebe za dostavom lekova i osnovnih životnih namirnica.

 

 Ova Naredba primenjuje se odmah.

 

 

 

   GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

   GRADA NOVOG PAZARA

 

                                                                                  

BR. 06-93/20                                                                                                                       Komandant Gradskog štaba                                                        

Dana: 16.03.2020.g.                                                                                                               za vanredne situacije      

                                                                                                                                                  Nihat Biševac

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops