A- A A+

Dokumenti

Statut grada

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Statut grada Novog Pazara .pdf .doc

Poslovnik grada

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Poslovnik skupštine grada Novog Pazara .pdf .doc
2. Poslovnik gradskog veća Novog Pazara  .pdf .doc

Budžet grada

2018.

Budžet za 2018. godinu sastoji se od:   
1) Prihoda i primanja u iznosu od:  2.789.327.000,00 dinara 
2) Rashoda i izdataka u iznosu od: 2.725.327.000,00 dinara 
3) Budžetskog deficita u iznosu od:     64.080.000,00 dinara

Ukupna sredstva budžetskog suficita u iznosu od  64.000.000,00 din. upotrbiće se za otplatu glavnice duga u iznosu od  64.000.000,00 din.

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o budžetu za 2018. .pdf .doc
2. Odluka o prvoj izmeni budžeta za 2018. .pdf .doc

 

 

Završni račun i revizija budžeta grada

2017.

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o završnom računu budžeta za 2017. .pdf .doc
2.    

Projekti u Novom Pazaru

2017.

R.BR.NAZIV PROJEKTAVREDNOST 
RSD
VREDNOST EURIZVOR FINANSIRANJADATUM POČETKADATUM ZAVRŠETKA
1. Unapređenje infratstrukture u Romskom naselju Blaževu u Novom Pazaru   595.920,20 Ministarstvo finansija-CFCU Grad Novi Pazar 06.06.2017 Realizacija u toku
2. Rekonstrukcija i dogradnja vrtića "Naše dete"   346.978.32 Ministarstvo finansija-CFCU Grad Novi Pazar 26.05.2017 Realizacija u toku
3. Grejanje u školi "O. Š. Stefan Nemanja"   78.000,00 Ministarstvo spoljnih poslova Krljevina Norveške, Vlade Republike i UNOPSA, Grad Novi Pazar 22.12.2016 Završeno
4. Fasada u školi "O.Š. S. Nemanja"    62.000,00 Ministarstvo spoljnih poslova Krljevina Norveške, Vlade Republike i UNOPSA, Grad Novi Pazar 22.12.2016 Završeno
5. Krov na "Domu zdravlja"   60.000,00 Ministarstvo spoljnih poslova Krljevina Norveške, Vlade Republike i UNOPSA, Grad Novi Pazar 22.12.2016 Završeno
6. Unutrašnja sanacija i adaptacija,''O.Š. S.Nemanja''    65.365,00 Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, Grad Novi Pazar 22.12.2016 Završeno
7. Rekonstrukcija krova "O.Š. S. Nemanja"   220.000,00 Ministarstvo spoljnih poslova Krljevina Norveške, Vlade Republike i UNOPSA, Grad Novi Pazar 22.12.2016 Završeno
8. Hotel "Hadžet" 105.000.000,00   Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija   Realizacija u toku
9. Rekonstrukcija i razvoj postrojenja za pripremu vode za piće ,,Hadžet '' 7.800.000,00  

Ministarstvo privrede, Grad Novi Pazar

30.03.2017 Realizacija u toku
10. Investiciono održavanje lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica u gradu Novom Pazaru    

Ministarstvo privrede, Grad Novi Pazar

  Realizacija u toku
11. Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta 14.285,714,16   Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  - Uprava za poljoprivredno zemljište   Realizacija u toku
12. Novi Pazar-novi poslovi   200.000,00 GIZ-Nemačka organizacija za saradnju Grad Novi Pazar (učešće grada,10.000 eura) novembar, 2017 Realizacija u toku
13. Nabavka opreme. Elektro radovi za projekat sistema dojave požara. Nepredviđeni radovi u okviru unutrašnje sanacije i adaptacije. Izrada projektne dokumentacije   100.000,00 Grad Novi Pazar 16.08.2017. Završeno
14.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za filtersko postrojenje-Hadžet

7.800.000,00   Ministarstvo privrede, Grad Novi Pazar    
15.

Izgradnja ulica: Pribojska, Jaćima Ristovića, Hercegovačka, Ruđera Boškovića, Prvomajska, 409 na 409 Selakovac, 8 marta
410, Gojka Bačanina, Ismeta Mujezinovića, Generala Živkovića-u fazi odobravanja

67.900.075,00   Ministarstvo privrede, Grad Novi Pazar    
16.

Nabavka dva vozila hitne pomoći,vozila za JKP "Vodovod i kanalizacija"

  341.176,00 CBC-strateški projekat    
17.

Nabavka tipskih posuda za otpad

    Ambasada Poljske    

 

 

 

 

 


Informator o radu organa grada Novog Pazara

Informator o radu organa Grada Novog Pazara objavljuje se u skladu sa članom. 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS” br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i sačinjen je prema Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni Glasnik, br. 57/05 i 68/10), pod nazivom “Informator o radu organa Grada Novog Pazara”.
Mesto gde se može izvršiti uvid i pribaviti kopija štampane verzije informatora:
Zgrada Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Stevana Nemanje 2,  Odeljenje za informisanje
Datum prvog objavljivanja informatora: 30.12.2010. godine.
Datum poslednje izmene i dopune: 17.10.2018. godine.

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Informator o radu organa grada Novog Pazara .pdf .doc

Informator za ostvarivanje prava i usluga socijalne zaštite

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Informator za ostvarivanje prava i usluga socijalne zaštite .pdf .doc

Strategije grada

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Program razvoja sporta grada Novog Pazara za period od 2016 do 2018. godine .pdf  
2. Strategija socijalne zaštite grada Novog Pazara .pdf .doc
3. Akcioni plan održivog razvoja grada Novog Pazara za period od 2012. do 2016. godine .pdf .doc
4. Strateški plan održivog razvoja grada Novog Pazara .pdf .doc
5. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018.godinu .pdf .doc
6. Lokalni akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva .pdf .doc
7. Strateški i akcioni plan za mlade .pdf .doc
8. Lokalni akcioni plan za poboljšavanje položaja žena 2016-2020. .pdf .doc
9. LPA Novi Pazar za unapređenje položaja izbeglica i IRL 2011-2015. .pdf .doc
10. Strategija i akcioni plan za poboljšavanje položaja romske populacije 2013-2017. .pdf .doc
11.

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji i reagovanje u migratornim krizama za grad Novi Pazar 2016-2020

.pdf .doc
12. Plan kapitalnih investicija grada Novog Pazara 2016-2020 godina .pdf .doc
13. Strategija bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020 godina .pdf .doc
14. Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Novom Pazaru 2017-2021. .pdf .doc
15. Akcioni plan za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf .doc
16. Strategija komunikacije 2017-2022.  .pdf .doc

Službeni list

2018

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. SLUŽBENI LIST BROJ 1-18 .pdf
2. SLUŽBENI LIST BROJ 2-18 .pdf
3. SLUŽBENI LIST BROJ 3-18 .pdf
4. SLUŽBENI LIST BROJ 4-18 .pdf
5. SLUŽBENI LIST BROJ 5-18 .pdf
6. SLUŽBENI LIST BROJ 6-18 .pdf

Skupštinske Odluke

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu na teritoriji grada Novog Pazara

.pdf .doc

Odluka o gradskim upravama grada Novog Pazara

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.

Odluka o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara

.pdf .doc
2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara .pdf .doc

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

R.BR.DOKUMENTDATUMPREUZIMANJE
1.

Objedinjeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i Službi interne revizije grada Novog Pazara

19.12.2017.god.  .pdf .doc
2.

Pravilnik o izmenama i dopunama Objedinjenog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradske  uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i Službi interne revizije grada Novog Pazara

23.08.2018.god. .pdf .doc

Gradsko pravobranilaštvo

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o gradskom pravobranilaštvu .pdf .doc
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o gradskom pravobranilaštvu .pdf .doc

Izveštaji o radu

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Izveštaj o radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove za 2017. godinu .pdf .doc
2. Izveštaj o radu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda za 2017. godinu .pdf .doc
3.  Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2017. godinu .pdf  .doc 
4.  Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2017. godinu .pdf  .doc 

Etički kodeks

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Novom Pazaru .pdf .doc
2.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Novog Pazara

.pdf .doc

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara .pdf
2. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara .pdf

 

Profil zajednice


Profil zajednice je dokument koji sadrži merljive, jasne i objektivne podatke o geografskim, prirodnim, demografskim, socijalnim i ekonomskim karakteristikama Grada Novog Pazara.
Kao takav, daje nam jasnu sliku o opštini i njenim potencijalima za dalji ekonomski i društveni razvoj.

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Profil zajednice 2017. .pdf .doc

 

Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Novog Pazara, obrazovana odlukom Skupštine Grada Novi Pazar („Sl. list grada Novog Pazara“, broj 7/16 ), obezbeđuje obuhvatan i delotvoran inspekcijski nadzor, izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja inspekcijskog nadzora i usklađivanje inspekcijskog nadzora između inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Novog Pazara.

Poslovi i zadaci Komisije su:

 1. da razmatra i daje mišljenje na predloge planova inspekcijskog nadzora, koje dostavljaju inspekcije;
 2. da prati dostignuti nivo koordinacije inspekcija, inicira mere, utvrđuje smernice i daje uputstva u cilju unapređenja koordinacije inspekcija i delotvornosti inspekcijskog nadzora i prati njihovu realizaciju, a naročito:
  1. za usklađivanje planova inspekcijskog nadzora i rada inspekcija;
  2. za razmenu informacija u vršenju inspekcijskog nadzora;
  3. za unapređenje inspekcijskog nadzora na osnovu informacija iz godišnjeg izveštaja o radu inspekcija;
  4. za razvoj informacionog sistema u cilju efikasnog vršenja inspekcijskog nadzora.
 3. da razmatra i daje mišljenje na nacrte odluka i predloge drugih propisa kojima se uređuju pitanja inspekcijskog nadzora;
 4. da razmatra mišljenja, direktive, metodološke materijale i priručnike za rad inspekcije, analizira praksu inspekcijskog nadzora i zauzima stavove u cilju ujednačavanja postupanja inspekcije u istim ili sličnim situacijama prema svim nadziranim subjektima, i objavljuje te stavove;
 5. da učestvuje u analizi potreba za finansiranjem, tehničkom opremljenošću i stručnim usavršavanjem inspektora, kao i utvrđivanju programa stručnog usavršavanja inspektora, i podnosi inicijative nadležnim organima koje se odnose na finansiranje, tehničku opremljenost i programe obuka i drugih oblika stručnog usavršavanja inspektora;
 6. da daje stručno mišljenje o predlozima kontrolnih lista, kao i njihovih izmena i dopuna;
 7. da se stara da se na službenoj internet stranici grada objavljuju propisi, akti i dokumenti koji se odnose na inspekcijski nadzor; 
 8. da, na upit zainteresovanih lica, pruža obaveštenja koja se odnose na delokrug inspekcija u nadležnosti grada Novog Pazara, najkasnije u roku od sedam radnih dana;
 9. da, u skladu sa potrebom podnosi izveštaje Gradskom veću i Skupštini i daje predloge za preduzimanje mera iz njihove nadležnosti;
 10. da se stara da se na službenoj internet stranici grada objavljuju informacije o svim nosiocima poslova inspekcijskog nadzora, a naročito podaci o njihovim nadležnostima, adresama, telefonima i adresama elektronske pošte, kao i o njihovim rukovodiocima;
 11. da preduzima odgovarajuće aktivnosti u vezi sa obraćanjem podnosioca pritužbe na rad inspekcije koji je nezadovoljan odlukom o pritužbi;
 12. da razmatra izveštaje o radu unutrašnje kontrole inspekcije;
 13. da obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

 

Dokumenta

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Poslovnik o radu Komisije .pdf .doc
2. Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2016. godinu .pdf .doc
3. Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2016. godinu .pdf .doc
4. Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu .pdf .doc
5. Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2017. godinu .pdf .doc
6. Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu .pdf .doc
7. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti jedinice lokalne samouprave .pdf .doc

 

Elaborati popisne komisije

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o elaboratu popisne komisije Gradske uprave za izvorne i poverene poslove za 2016. godinu .pdf .doc
2. Odluka o elaboratu popisne komisije Gradske uprave za naplatu javnih prihoda za 2016. godinu .pdf .doc
3. Odluka o elaboratu popisne komisije Gradske uprave za izvorne i poverene poslove za 2017. godinu .pdf .doc
4. Odluka o elaboratu popisne komisije Gradske uprave za naplatu javnih prihoda za 2017. godinu .pdf .doc

 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika