A- A A+

Mesne zajednice

Radi zadovoljavanja potreba i interesa od neposrednog značaja za građane sa određenog područja, u Gradu se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave osniva se za: naseljeno mesto, dva ili više naseljenih mesta, deo naseljenog mesta, gradsku četvrt, rejon, stambeni blok, ulicu, deo jedne ili više ulica, koji predstavlja prostornu, funkcionalnu i urbanističku celinu i gde postoji međusobna interesna povezanost građana i mogućnost njihovog organizovanja.

Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana na području mesne samouprave.

Izbori za savet mesne zajednice sprovode se po pravilima neposrednog i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava, u skladu sa aktom o osnivanju.

Mandat članova saveta mesne zajednice traje 4 godine.

Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine grada.

Predsednika saveta mesne zajednice bira savet iz reda svojih članova, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.

 

R.Br. Naziv Dokument
1. Odluka o mesnim upravama .pdf

 

 Savet mesne zajednice:

1) donosi statut mesne zajednice;
2) donosi finansijski plan mesne zajednice i programe razvoja mesne zajednice;
3) bira i razrešava predsednika saveta mesne zajednice;
4) predlaže mere za razvoj i unapređenje komunalnih i drugih delatnosti na području mesne zajednice;
5) donosi poslovnik o radu saveta mesne zajednice i druge akte iz nadležnosti mesne zajednice;
6) pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa Grada;
7) vrši druge poslove iz nadležnosti mesne zajednice utvrđene statutom Grada, aktom o osnivanju mesne zajednice ili drugim gradskim propisima.

Kontakt podaci predsednika Saveta mesnih zajednica: 

 
R.br. Mesna zajednica Predsednik saveta MZ Kontakt telefon Adresa  Statut mesne zajednice 
1. I - Parice Mehović Nihad 020/319-846 Šabana Koče 13 .pdf
2. II - Đurđevi Stupovi Nedeljković Slobodan 020/371-132 Deževska 51 .pdf
3. III - Ćukovac Biševac Ahmet 020/320-140 S. Nemanje zg.R-73 br.16  .pdf
4. IV - Jošanica Spahić Šefadil 020/410-090 Save Kovačevića 60 .pdf
5. V - Musala Crnišanin Ismail 020/385-016 Kej Skopskih žrtava 10 .pdf
6. VI - Lug Lukač Faik 020/410-274 Pribojska 89 .pdf
7. Trnava Kartalović Džemail 062/688-698 Trnava bb .pdf
8. Rajetiće Barać Jovan 020/443-055 Bare bb .pdf
9. Odojeviće Barać Radiša 063/120-2959 Zminac bb .pdf
10. Lukare Džanković Ramiz 020/386-502 Vrbasiće bb .pdf
11. Kominje Nurović Džafer 020/384-765 Kruševo bb .pdf
12. Mur Ibrahimović Zaim 020/381-259 Mur bb

.pdf

13. Grubetiće Andrić Budimir 020/444-254 Otes bb .pdf
14. Deževa Tiosavljević Zoran 020/353-087 Kosuriće bb .pdf
15. Vranovina Drmanić Zoran 020/355-162 Polazi bb .pdf
16. Šaronje Vušović Miroljub 020/354-140 Šaronje bb .pdf
17. Rajčinoviće Halilović Avdija 020/361-461 Selakovac bb .pdf
18. Požega Nicević Iljaz 065/411-0480 Požega bb .pdf
19. Sopoćani Mladenović Miroslav 020/451-539 Sopoćani bb .pdf
20. Sebečevo Lotinac Harun 020/352-025 Gornje Sebečevo bb .pdf
21. Vučiniće Komatina Velibor 020/420-216 Vučiniće bb .pdf
22. Pope Jaćović Nenad 063/730-3997 Rade Petrovića 3 .pdf
23. Štitare Ćosović Nikola 020/351-110 Korutane bb .pdf
24. Bele Vode Bajrović Elvir 020/351-044 Bele Vode bb .pdf
25. Postenje Radović Bogdan 060/358-3223 Muhovo bb .pdf
26. Građanoviće Nije izabran savet mesne zajednice .pdf

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops