A- A A+
Gradonačelnik prisustvovao promociji grada Burse Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prisustvovao je u Beogradu manifestaciji “Pre... Read more...
Konkursi za sufinansiranje projekata humanitarnih organizacija i medija, podrška studentima i poljoprivredi Na prvoj ovogodišnjoj sednici Gradskog veća grada Novog Pazara usvojen je predlog o raspisiv... Read more...
Jedinstveno upravno mesto - korak do lakšeg ostvarivanju prava građana U okviru projekta "Formiranje jedinstvenog upravnog mesta" deo  Odeljenja za društvene d... Read more...
Veće usvojilo odluku o formiranju jedinica civilne zaštite Član Gradskog veća Mirsad Jusufović osvrnuo se, nakon današnje redovne sednice Gradskog ve... Read more...
Novi Pazar dobija kliničko - bolnički centar Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na bolničkom centru u Novom Paza... Read more...

er eng pdr ppov eng Savet za bezbednost grada Novog Pazara Uzmi račun i pobedi

 

Mesne zajednice

Radi zadovoljavanja potreba i interesa od neposrednog značaja za građane sa određenog područja, u Gradu se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave osniva se za: naseljeno mesto, dva ili više naseljenih mesta, deo naseljenog mesta, gradsku četvrt, rejon, stambeni blok, ulicu, deo jedne ili više ulica, koji predstavlja prostornu, funkcionalnu i urbanističku celinu i gde postoji međusobna interesna povezanost građana i mogućnost njihovog organizovanja.

Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana na području mesne samouprave.

Izbori za savet mesne zajednice sprovode se po pravilima neposrednog i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava, u skladu sa aktom o osnivanju.

Mandat članova saveta mesne zajednice traje 4 godine.

Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine grada.

Predsednika saveta mesne zajednice bira savet iz reda svojih članova, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.

Savet mesne zajednice:

1) donosi statut mesne zajednice;
2) donosi finansijski plan mesne zajednice i programe razvoja mesne zajednice;
3) bira i razrešava predsednika saveta mesne zajednice;
4) predlaže mere za razvoj i unapređenje komunalnih i drugih delatnosti na području mesne zajednice;
5) donosi poslovnik o radu saveta mesne zajednice i druge akte iz nadležnosti mesne zajednice;
6) pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa Grada;
7) vrši druge poslove iz nadležnosti mesne zajednice utvrđene statutom Grada, aktom o osnivanju mesne zajednice ili drugim gradskim propisima.

Kontakt podaci predsednika Saveta mesnih zajednica: 

 
R.br. Mesna zajednica Predsednik saveta MZ Kontakt telefon Adresa
1. I - Parice Mehović Nihad 020/319-846 Šabana Koče 13
2. II - Đurđevi Stupovi Nedeljković Slobodan 020/371-132 Deževska 51
3. III - Ćukovac Biševac Ahmet 020/320-140 S. Nemanje zg.R-73 br.16 
4. IV - Jošanica Spahić Šefadil 020/410-090 Save Kovačevića 60
5. V - Musala Crnišanin Ismail 020/385-016 Kej Skopskih žrtava 10
6. VI - Lug Lukač Faik 020/410-274 Pribojska 89
7. Trnava Kartalović Džemail 062/688-698 Trnava bb
8. Rajetiće Barać Jovan 020/443-055 Bare bb
9. Odojeviće Barać Radiša 063/120-2959 Zminac bb
10. Lukare Džanković Ramiz 020/386-502 Vrbasiće bb
11. Kominje Nurović Džafer 020/384-765 Kruševo bb
12. Mur Ibrahimović Zaim 020/381-259 Mur bb
13. Grubetiće Andrić Budimir 020/444-254 Otes bb
14. Deževa Tiosavljević Zoran 020/353-087 Kosuriće bb
15. Vranovina Drmanić Zoran 020/355-162 Polazi bb
16. Šaronje Vušović Miroljub 020/354-140 Šaronje bb
17. Rajčinoviće Halilović Avdija 020/361-461 Selakovac bb
18. Požega Nicević Iljaz 065/411-0480 Požega bb
19. Sopoćani Mladenović Miroslav 020/451-539 Sopoćani bb
20. Sebečevo Lotinac Harun 020/352-025 Gornje Sebečevo bb
21. Vučiniće Komatina Velibor 020/420-216 Vučiniće bb
22. Pope Jaćović Nenad 063/730-3997 Rade Petrovića 3
23. Štitare Ćosović Nikola 020/351-110 Korutane bb
24. Bele Vode Bajrović Elvir 020/351-044 Bele Vode bb
25. Postenje Radović Bogdan 060/358-3223 Muhovo bb
26. Građanoviće Nije izabran savet mesne zajednice

Služba budžetske inspekcije

 

Služba budžetske inspekcije grada Novog Pazara osnovana je 26.02.2014.godine Odlukom gradonačelnika (Sl.list grada Novog Pazara  br.3/2014).

Rad Službe budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Služba budžetske revizije grada Novog Pazara obavlja poslove koji se odnose na:

  • kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava;
  • kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća navedena u zakonu, kao i korišćenje tih sredstava;
  • preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti;
  • izrada programa i operativnih planova koji su osnova za realizaciju funkcije budžetske inspekcije, kao i praćenje realizacije istih;
  • saradnju sa drugim organima;
  • izradu izveštaja o izvršenim inspekcijama i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 


City administration for genuine and delegated affairs

 

Imam ideju

Za sve kreativne, inovativne predloge koji  imaju za cilj da naš grad i život u njemu unaprede i učine bogatijim , zanimljivijim,  koncept imam ideju na je prava prilika.

Predloge  o  tome šta u Novom Pazaru treba menjati i na koji način, na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mogu poslati svi koji žele da učestvuju u stvaranju  modernijeg, autentičnijeg, društveno bogatijeg Novog Pazara.

Želite dati doprinos kvalitetu života, unaprediti  infrastrukturu, obrazovni i zdravstveni  sistem, kulturu i umetnost, sport, rekreaciju, društvene aktivnosti i socijalne prilike?

Kreativni ste, drugačiji i želite da ukažete na sopstvenu preduzimljivost, uspešne pojedince i grupe iza kojih su konkretni rezultati ?

Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kako bi smo konkretne, zanimljive ideje zajednički sproveli u delo.

City administration for public revenues

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika