A- A A+

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА   |   ЗАХТЕВИ   |  АКТИВНОСТИ  |  ОБАВЕШТЕЊА   |  СТУДИЈЕ НА ЈАВНИ УВИД

Законска регулатива

Основни закони који уређују област заштите животне средине су:

Закон о заштити животне средине

("Службени гласник републике Србије", број 135/04 и 36/2009 од 15.05.2009.)
Уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици. Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за: одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића; спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.

Закон о процени утицаја на животну средину

("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 и 36/2009 од 15.05.2009.)
Уређује поступак процене утицаја пројеката који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку одобравања пројеката и издавања сагласности на студију о процени утицај

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 и 88/2010.)
Уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката у следећим областима: просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, а надзор и друга питања од значаја за процену утицаја реализације пројеката на животну средину.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 од 21.12.2004.год.)
Уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за рад постројења и обављање активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку издавања интегрисане дозволе, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 од 21.12.2004.год.)
Уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за рад постројења и обављање активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку издавања интегрисане дозволе, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Закон о заштити од буке у животној средини

(„Службени гласник РС“, бр.36 од 15.05.2009.год)
Уређују се: субјекти заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи. Одредбе овог закона не односе се на буку која настаје на радном месту и у радној околини, буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити од елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.

Закон о заштити природе

(„Службени гласник РС“, бр. 36 од 15.05.2009. год)
Уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине. Природа као добро од општег интереса за Р. Србију ужива посебну заштиту у складу са са овим законом и посебним законима.

Закон о водама

(„Службени гласник РС“, бр.30/10 од 07.05.2010.год.)
Уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извор и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама.

Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“, бр.36/2009 од 15.05.2009. год)
Уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха природнре вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним непогодама.

Закон о нејонизујућим зрачењима

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 од 15.05.2009.године)
Уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћење извора нејонизујућих зрачења. Заштита од професионалног излагања изворима нејонизујућих зрачења није предмет овог закона.

Закон о управљању отпадом

(„Службени гласник РС“, бр.36/2009 од 15.05.2009.год.)
Уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; услови и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као друга питања од значаја за управљање отпадом.

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

(„Службени гласник РС“, бр.36/2009 од 15.05.2009.год.)
Уређују се услови заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски инструменти, као и друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Одредбе овог закона примењују се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији РС, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни матерјал.

Закон о хемикалијама

(„Службени гласник РС“, бр.36/09,88/10,92/11 и 93/12)
Уређује се интегрисано управљање хемикалијама, класификација, паковање и обележавање хемикалија, интегрални регистар хемикалија и регистар хемикалија које су стављане у промет, ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, увоз и извоз одређених опасних хемикалија, дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, стављање у промет детерџената, систематско праћење хемикалија, доступност података, надзор и друга питања од значаја за управљање хемикалијама.

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA