A- A A+

Главни урбаниста града Новог Пазара

Главни урбаниста координира израду планских докумената и врши координацију рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената.

Главни урбаниста је по функцији председник комисије за планове.

Главног урганисту, на предлог Градског већа, именује Скупштина града Новог Пазара на период од четири године.

Главни урбаниста може бити лице са стеченим високим образовањем, односно смером на академским студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним академским студијама у трајању од најмање пет година у области архитектуре и одговарајућом лиценцом издатом у складу са овим законом и најмање десет година радног искуства у области урбанистичког планирања и архитектуре.

Скупштина града посебном одлуком, ближе уређује положај, овлаштења, као и права и дужности главног урбанисте.

 

Главни урбаниста

elvir hamidovic

Елвир Хамидовић

-Маст. инж. ефикас.у зград.-

ГЛАВНИ УРБАНИСТА ГРАДА

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ

Главни урбаниста:

 • Координира израду просторних и урбанистичких планова које доноси Скупштина града Новог Пазара у складу са законом,
 • Врши координацију рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената,
 • Учествује у припреми програма уређивања земљишта у делу који се односи на доношење планских докумената,
 • Разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава орган надлежан за послове урбанизма ради даљег поступања,
 • Заједно са органом надлежним за послове урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената,
 • Сарађује са носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре И других података неопходних за израду планског документа,
 • Сарађује са одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа,
 • Сарађује са локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим заинтересованим субјектима,
 • Сарађује и размењује искуства са главним урбанистима других, а посебно суседних јединица локалне самоуправе,
 • Стара се о достављању плана Централном регистру планских докумената у року и на начин утврђен законом и подзаконским актом донетим на основу закона,
 • Стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању локалног информационог система планских докумената и стања у простору,
 • Стара се о благовременом објављивању планских докумената,
 • Иницира обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за решење локација које су од значаја за град и учествује у избору програмског, урбанистичког, композиционог или пејзажног решења за одређену локацију или идејно архитектонско решење за један или више објеката, као и партерно или пејзажно уређење делова или целине предметне локације,
 • По потреби, пружа стучну помоћ Градском већу, у поступку одлучивања по приговору на издате локацијске услове,
 • Прати стање у простору,
 • Предузима и друге активности у циљу остваривања координације у поступцима израде и доношења планских докумената.

ОВЛАШЋЕЊА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ

У поступку израде и доношења планских докумената, главни урбаниста је овлашћен да:

 • код надлежних органа и јавних служби ургира достављање тражених података,односно услова неопходних за израду планског документа,
 • иницира покретање одговарајућег поступка против привредног друштва или другог правног лица које у поступку израде планског документа не објави сепарат и/или
 • иницира покретање одговарајућег поступка против одговорног службеног лица у надлежном органу управе ако не достави у прописаном року тражене податке И услове за израду планског документа. 

ОСНИВАЧКА АКТА

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Одлука о главном урбанисти града Новог Пазара .pdf .doc
2. Решење о именовању главног урбанисте града Новог Пазара .pdf
.doc
0
0
0
s2smodern

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA