A- A A+

Градска управа за наплату јавних прихода

 

ГРАДСКА УПРАВА

Градска управа за наплату јавних прихода, у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:

 1. Води регистар обвезника изворних прихода града;
 2. Врши утврђивање изворних прихода града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;
 3. Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;
 4. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом;
 5. Врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;
 6. Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;
 7. Примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе;
 8. Води пореско рачуноводство за локалне јавне приходе у складу са прописима;
 9. Планира и спроводи обуку запослених;
 10. Пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној управи;
 11. По службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију примену је надлежна пореска управа;
 12. Обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја;
 13. Врши издавање уверења и потврда очињеницама о којима води службену евиденцију;
 14. Обавља и друге послове у складу са законом.

Начелник Градске управе руководи радом Управе, организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга Управе у складу са прописима, пружа потребну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга Управе. Одговоран је за благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга Управе.

 

Начелник градске управе

mirzet bojadzic

Мирзет Бојаџић

-дипл. економиста-

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

 


0
0
0
s2smodern

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA