A- A A+

Градско веће

 

Градско веће је извршни орган града. Чине га Градоначелник, заменик Градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласовањем, већином од укупног броја одборника.

Градско веће:

  1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
  3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  4. врши надзор над радом Градских управа, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
  5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
  6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
  7. поставља и разрешава начелнике Градских управа и њихове заменике;
  8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
  9. информише јавност о свом раду;
  10. доноси свој Пословник на предлог градоначелника.

Градско веће града Новог Пазара има 9 чланова:

Мирсад Јусуфовић

Мирсад Јусуфовић

-струковни менаџер-

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ


ulfeta demcovic

Улфета Демчовић

-проф. муз. васпит.-

ОБРАЗОВАЊЕ И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

 


fevzija muric

Февзија Мурић

-дипл. стоматолог-

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА


ermin djerlek

Ермин Ђерлек

-доктор стоматологије-

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


gradimir nedeljkovic

Градимир Недељковић

-дипл. ецц-

ВОДОПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА


latif djerlek

Латиф Ђерлек

-предузетник-

САРАДЊА СА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА


Тихомир Ратковић

Тихомир Ратковић

-предузетник-

КООРДИНАЦИЈА РАДА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА


esmir muratovic

Есмир Муратовић

-дипл. менаџер-

ФИНАНСИЈЕ И СПОРТ 


esad fazlic

Есад Фазлић

-дипл. инж. електр.-

КООРДИНАЦИЈА РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА


0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA