A- A A+

Градоначелник

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

nihad bisevac

Нихат Бишевац

Градоначелник Новог Пазара

Надлежност

Градоначелник: 

 1. представља и заступа Град; 
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града;
 5. на основу одлуке Скупштине града закључује уговоре о давању на коришћење односно у закуп земљишта,пословног и стамбеног простора у складу са законом;
 6. усмерава и усклађује рад Градских управа;
 7. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине града;
 8. информише јавност о свом раду;
 9. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
 10. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 11. доноси акте из надлежности Скупштине града,у случају ратног стања или елементарних непогода ,с тим што је дужан да их поднесе на потврду скупштини чим она буде у могућности да се састане;
 12. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 13. врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Града.

Градоначелник је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и Градске управе.

0
0
0
s2smodern

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA