A- A A+

Документи


Статут Града

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Статут Града Новог Пазара .pdf .doc

Пословник Града

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Пословник Скупштине града Новог Пазара .pdf .doc 
3. Пословник градског већа Новог Пазара .pdf .doc

Буџет града

2017.

Буџет за 2017. годину састоји се од:
1) Прихода и примања у износу од: 2.168.011.000,00 динара  
2) Расхода и издатака у износу од: 2.107.931.000,00 динара
3) Буџетског дефицита у износу од:    60.080.000,00 динара

Укупна средства буџетског суфицита у износу од 60.080.000,00 дин. и кредитног задужења у износу од 4.920.000,00 дин. употрбиће се за отплату главнице дуга у износу од 65.000.000,00 дин

 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Одлука о буџету за 2017. .pdf .doc
2. Одлука о првој измени буџета за 2017. .pdf .doc
 

Завршни рачун и ревизија буџета града

2016.

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Консолидовани завршни рачун града Новог Пазара за 2016. .pdf .doc
2. Одлука о завршном рачуну буџета за 2016. .pdf .doc

Информатор о раду органа Града Новог Пазара

Информатор о раду органа Града Новог Пазара објављује се у складу са чланом. 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени Гласник, бр. 57/05 и 68/10), под називом “Информатор о раду органа Града Новог Пазара”.
Место где се може извршити увид и прибавити копија штампане верзије информатора:
Зграда Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Стевана Немање 2,  Одељење за информисање
Датум првог објављивања информатора: 30.12.2010. године.
Датум последње измене и допуне: 02.10.2017. године. 

 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Информатор о раду органа Града Новог Пазара .pdf .doc

Информатор за остваривање права и услуга социјалне заштите

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Информатор за остваривање права и услуга социјалне заштите .pdf .doc

Стратегије Града

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1.

Програм развоја спорта града Новог Пазара за период од 2016. до 2018. године

.pdf .doc
2. Стратегија социјалне заштите Града Новог Пазара .pdf .doc
3. Акциони план одрживог развоја града Новог Пазара за период од 2012. до 2016. године .pdf
.doc
4. Стратешки план одрживог развоја града Новог Пазара .pdf .doc
5. Локални акциони план запошљавања за 2017. годину .pdf .doc
6. Локални акциони план за развој омладинског предузетништва .pdf .doc
7. Стратешки и акциони план за младе .pdf
.doc
8. Локални акциони план за побољшавање положаја жена 2016-2020. .pdf .doc
9. ЛПА Нови Пазар за унапређење положаја избеглица и ИРЛ 2011-2015. .pdf .doc
10. Стратегија и акциони план за побољшавање положаја ромске популације 2013-2017. .pdf .doc
11. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији и реаговање у миграторним кризама за град Нови Пазар 2016-2020 .pdf .doc
12.

План капиталних инвестиција града Новог Пазара 2016-2020 година

.pdf .doc
13. Стратегија безбедног града Новог Пазара за период 2016-2020 година .pdf .doc
14. Акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Новом Пазару 2017-2021. .pdf .doc
15. Акциони план за примену Стратегије безбедног града Новог Пазара за период 2016-2020. .pdf .doc
16.

Стратегија комуникације 2017-2022. (НАЦРТ)
Све сугестије и коментаре у вези са нацртом Стратегије комуникације можете упутити на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

.pdf .doc

Службени лист

2017

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 1-17 .pdf
2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 2-17 .pdf
3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 3-17 .pdf
4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 4-17 .pdf
5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 5-17 .pdf
6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 6-17 .pdf
7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 7-17 .pdf

Одлука о градским Управама града Новог Пазара

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1.

Одлука о организацији градских управа града Новог Пазара

.pdf .doc

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

Р.БР.ДОКУМЕНТДАТУМПРЕУЗИМАЊЕ
1.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за изворне и поверене послове Града Новог Пазара , Градској управи за наплату јавних прихода Града Новог Пазара Градском правобранилаштву Града Новог Пазара и Служби интерне ревизије Града Новог Пазара

23.11.2016.год. .pdf .doc
2.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара 

27.02.2017.год. .pdf .doc
3.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара

27.02.2017.год. .pdf .doc

 

Градско правобранилаштво

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Одлука о градском правобранилаштву .pdf .doc
2. Одлука о изменама и допунама одлуке о градском правобранилаштву .pdf .doc

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара .pdf
2.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара

.pdf

 

Профил заједнице

Профил заједнице је документ који садржи мерљиве, јасне и објективне податке о географским, природним, демографским, социјалним и економским карактеристикама Града Новог Пазара.
Као такав, даје нам јасну слику о општини и њеним потенцијалима за даљи економски и друштвени развој.

 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Профил заједнице .pdf .doc

 

Комисија за координацију инспекцијског надзора

Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Новог Пазара, образована одлуком Скупштине Града Нови Пазар („Сл. лист града Новог Пазара“, број 7/16 ), обезбеђује обухватан и делотворан инспекцијски надзор, избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Града Новог Пазара.

Послови и задаци Комисије су:

 1. да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
 2. да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора и прати њихову реализацију, а нарочито:
  1. за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција;
  2. за размену информација у вршењу инспекцијског надзора;
  3. за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција;
  4. за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.
 3. да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања инспекцијског надзора;
 4. да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
 5. да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, и подноси иницијативе надлежним органима које се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
 6. да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
 7. да се стара да се на службеној интернет страници града објављују прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор; 
 8. да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности града Новог Пазара, најкасније у року од седам радних дана;
 9. да, у складу са потребом подноси извештаје Градском већу и Скупштини и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
 10. да се стара да се на службеној интернет страници града објављују информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
 11. да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
 12. да разматра извештаје о раду унутрашње контроле инспекције;
 13. да обавља друге послове утврђене законом.

 

Документа

 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Пословник о раду Комисије .pdf .doc
2. Годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину .pdf .doc
3. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2016. годину .pdf .doc
4. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину .pdf .doc

Елаборати пописне комисије

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Одлука о елаборату пописне комисије Градске управе за изворне и поверене послове .pdf .doc
2. Одлука о елаборату пописне комисије Градске управе за наплату јавних прихода .pdf .doc

 

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA