A- A A+

Važeći planovi


ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl.gl. RS", br.72/09)
Objavljivanje planskih dokumenata
Član 42.

"Po donošenju, svi planski dokumenti se objavljuju u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zavisno od vrste dokumenta, a objavljuju se i u elektronskom obliku i dostupni su putem interneta."

 

PROSTORNI PLAN GRADA NOVOG PAZARA

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. PROSTORNI PLAN GRADA NOVOG PAZARA .pdf
2. PLAN - NAMENE PROSTORA I KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA .pdf
3. PLAN - SAOBRAĆAJNA I VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA, MREŽA NASELJA I JAVNIH SLUŽBI .pdf
4. PLAN - ENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA .pdf
5. PLAN - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA I TURIZAM .pdf
6. PLAN - SPROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA .pdf

 

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - NOVI PAZAR 2020

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - NOVI PAZAR 2020 .pdf
3. IZVOD IZ PLANA - KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA .pdf
4. PLAN - GRANICA, URBANISTIČKE ZONE I CELINE .pdf
5. PLAN - POSTOJEĆE STANJE .pdf
6. PLAN - PRETEŽNA NAMENA POVRŠINA .pdf
7. PLAN - SAOBRAĆAJNA INFRASTUKTURA .pdf
8. PLAN - VODOPRIVREDNA INFRASTUKTURA .pdf
9. PLAN - ELEKTROENERGETSKA INFRASTUKTURA .pdf
10. PLAN - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE .pdf
11. PLAN - TOPLIFIKACIJA .pdf
12. PLAN - ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA .pdf
13. PLAN - GRANICE PLANOVA GENERALNE REGULACIJE .pdf
14. TABELARNI PRIKAZ GUP-A .xls

PLAN GENERALNE REGULACIJE za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja: Jošanica, Stara čaršija, Park, Naselje iznad parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA KOJI OBUHVATA NASELJA JOŠANICU, STARU ČARŠIJU, PARK, NASELJE IZNAD PARKA, JERMIŠE, HADŽET, DELOVE NASELJA VAREVO, PARALOVO, MUR, ŠUTENOVAC, NASELJA RASADNIK I ČAIR .pdf
2. PODLOGA SA GRANICOM PLANA .pdf
3. IZVOD IZ GUP NOVI PAZAR-IZVOD IZ GENERALNOG PLANA .pdf
4. POSTOJECE STANJE .pdf
5. CELINE .pdf
6. PRETEZNA NAMENA .pdf
7. KARTA SPROVODJENJA .pdf
8. REGULACIJA SA PROFILIMA I ANALITIKOM .rar
9. REGULACIJA SA GRAĐEVINSKIM LINIJAMA .rar
10. ELEKTRO I TT INSTALACIJE .pdf
11. PLAN - VODOVOD .pdf
12. PLAN - FEKALNA .pdf
13. PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA .pdf

PLAN GENERALNE REGULACIJE - za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje izned velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE - za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje izned velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija .pdf
2. PLAN - GRANICE I PODLOGA .pdf
3. IZVOD IZ GUP-a .pdf
4. POSTOJECE STANJE .pdf
5. CELINE .pdf
6. PRETEŽNA NAMENA .pdf
7. KARTA SPROVODJENJA .pdf
8. REGULACIJA NIVELACIJE ULIČNE MREŽE .pdf
9. REGULACIJA GRAĐEVINSKE LINIJE .pdf
10. ELEKTROINSTALACIJE I TT .pdf
11. PLAN - FEKALNA KANALIZACIJA .pdf
12. PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA .pdf
13. PLAN - VODOVODNA MREŽA .pdf

 

PLAN GENERALNE REGULACIJE DELA CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA - delovi naselja koja se prostiru dolinom reke Raške i Ljudske, deo naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Ekološka valorizacija područja .pdf
2. Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura .pdf
3. Granica zahvata plana .pdf
4. Plan nivelacije .pdf
5. Plan saobraćajnica i saobraćajne infrastrukture .pdf
6. Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora .pdf
7. Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora na celine .pdf
8. Planirana pretežna namena površina .pdf
9. Postojeća namena površina .pdf
10. Regulacija građevinskih linija .pdf
11. Termoenergetska infrastruktura .pdf
12. Vodovodna infrastruktura .pdf

PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA koji obuhvata delove naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijka zona, Čerkez mahala, Svojbor, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje, Ćeramidžinica i deo naselja Šutenovac

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Tekst - Plan generalne regulacije IV .pdf
2. Granica sa celinama .pdf
3. Granica PGR IV .pdf
4. Izvod iz GUP sa granicom PGR IV .pdf
5. Izvod iz GUP sa obuhvatom prostora PGR IV .pdf
6. Postojeće stanje PGR IV .pdf
7. Pretežna namena 1 PGR IV - model .pdf
8. Pretežna namena PGR IV - model .pdf
9. A regulacija sa nivelacijom PGR IV .pdf
10. B regulacija sa nivelacijom PGR IV .pdf
11. A urbanistička regulacija sa grad linijama PGR .pdf
12. B urbanistička regulacija sa grad linijama PGR IV-model .pdf
13. Vodovodna infrastruktura PGR IV .pdf
14. Telekom i elektoenergetska infrastruktura PGR IV .pdf
15. Zaštita NKD PGR IV .pdf
16. Karta sprovođenja PGR IV - model .pdf

 

PLAN DETALJNE REGULACIJE - STARA ČARŠIJA SA PARKOM

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE - STARA ČARŠIJA SA PARKOM .pdf
2. PLAN - GRANICA PLANA .pdf
3. PLAN - POSTOJEĆE STANJE .pdf
4. PLAN - REŽIM KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA .pdf
5. PLAN - NAMENA POVRŠINA .pdf
6. PLAN - SAOBRAĆAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA .pdf
7. PLAN - VODOSNABDEVANJE I KANALISANJE .pdf
8. PLAN - ENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE .pdf
9. PLAN - SINHRON PLAN INSTALACIJA .pdf
10. PLAN - PATERNO UREĐENJE .pdf
11. PLAN - FASADNI IZGLEDI .pdf

 

PLAN DETALJNE REGULACIJE - za koridori infrastrukture na planini Golija za prostor koji pripada gradu Novom Pazaru

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.

PLAN DETALJNE REGULACIJE - za koridori infrastrukture na planini Golija za prostor koji pripada gradu Novom Pazaru

.pdf
2. PLAN - Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata .pdf
3. PLAN - Regulaciono-nivelacioni plan sa analitičko-geodetskim elementima za obeležavanje i karakterističnim profilima saobraćajnica .pdf
4. PLAN - Plan mreža i objekata infrastructure i plan parcelacije građevinskih parcela za javne namene sa smernicama za sprovođenje .pdf
5. PLAN - Plan parcelacije građevinskih parcela za javne namene sa smernicama za sprovođenje – za deonice turističkog puta .pdf

 

PLAN DETALJNE REGULACIJE - za izgradnju mini hidroelektrane "Lozno" na teritoriji grada Novog Pazara

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.

PLAN DETALJNE REGULACIJE za izgradnju mini hidroelektrane "Lozno" na teritoriji grada Novog Pazara

.pdf
2. PLAN - Grafički prilozi .pdf

 

PLAN DETALJNE REGULACIJE - za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Novog Pazara

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.

PLAN DETALJNE REGULACIJE - za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Novog Pazara

.pdf
2. PLAN - Postojeće stanje .pdf
3. PLAN - Izvod iz plana PPG NP .pdf
4. PLAN - Javne namene .pdf
5. PLAN - Planirana namena .pdf
6. PLAN - Celine i zone .pdf

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika