A- A A+

Glavni urbanista grada Novog Pazara

Glavni urbanista koordinira izradu planskih dokumenata i vrši koordinaciju rada između organa nadležnog za poslove urbanizma i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata. 

Glavni urbanista je po funkciji predsednik komisije za planove.

Glavnog urbanistu, na predlog Gradskog veća, imenuje Skupština grada Novog Pazara, na period od četiri godine.

Glavni urbanista može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno smerom na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje pet godina u oblasti arhitekture i odgovarajućom licencom izdatom u skladu sa ovim zakonom i najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanističkog planiranja i arhitekture.

Skupština grada posebnom odlukom, bliže uređuje položaj, ovlaštenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste.

 

Glavni urbanista

elvir hamidovic

Elvir Hamidović

-Mast. inž. energ. efikas. u zgrad.-

GLAVNI URBANISTA GRADA

PRAVA I DUŽNOSTI GLAVNOG URBANISTE

Glavni urbanista:

 • Koordinira izradu prostornih i urbanističkih planova koje donosi Skupština grada Novog Pazara u skladu sa zakonom,
 • Vrši koordinaciju rada između organa nadležnog za poslove urbanizma i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata,
 • Učestvuje u pripremi programa uređivanja zemljišta u delu koji se odnosi na donošenje planskih dokumenata,
 • Razmatra inicijative za donošenje planskih dokumenata i o svom stavu obaveštava organ nadležan za poslove urbanizma radi daljeg postupanja,
 • Zajedno sa organom nadležnim za poslove urbanizma određuje redosled i dinamiku donošenja planskih dokumenata,
 • Sarađuje sa nosiocem izrade plana u cilju obezbeđivanja blagovremenog pribavljanja podataka o postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, stanju i kapacitetima infrastrukture I drugih podataka neophodnih za izradu planskog dokumenta,
 • Sarađuje sa odgovornim planerom, odnosno odgovornim urbanistom u toku celog postupka izrade planskog dokumenta,
 • Sarađuje sa lokalnim udruženjima urbanista i arhitekata, kao i sa drugim zainteresovanim subjektima,
 • Sarađuje i razmenjuje iskustva sa glavnim urbanistima drugih, a posebno susednih jedinica lokalne samouprave,
 • Stara se o dostavljanju plana Centralnom registru planskih dokumenata u roku i na način utvrđen zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu zakona,
 • Stara se o urednom vođenju i blagovremenom ažuriranju lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata i stanja u prostoru,
 • Stara se o blagovremenom objavljivanju planskih dokumenata,
 • Inicira obavezu raspisivanja urbanističko-arhitektonskog konkursa za rešenje lokacija koje su od značaja za grad i učestvuje u izboru programskog, urbanističkog, kompozicionog ili pejzažnog rešenja za određenu lokaciju ili idejno arhitektonsko rešenje za jedan ili više objekata, kao i parterno ili pejzažno uređenje delova ili celine predmetne lokacije,
 • Po potrebi, pruža stučnu pomoć Gradskom veću, u postupku odlučivanja po prigovoru na izdate lokacijske uslove,
 • Prati stanje u prostoru,
 • Preduzima i druge aktivnosti u cilju ostvarivanja koordinacije u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata.

OVLAŠĆENJA GLAVNOG URBANISTE

U postupku izrade i donošenja planskih dokumenata, glavni urbanista je ovlašćen da:

 • kod nadležnih organa i javnih službi urgira dostavljanje traženih podataka,odnosno uslova neophodnih za izradu planskog dokumenta,
 • inicira pokretanje odgovarajućeg postupka protiv privrednog društva ili drugog pravnog lica koje u postupku izrade planskog dokumenta ne objavi separat i/ili
 • inicira pokretanje odgovarajućeg postupka protiv odgovornog službenog lica u nadležnom organu uprave ako ne dostavi u propisanom roku tražene podatke I uslove za izradu planskog dokumenta.

 

OSNIVAČKA AKTA

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o glavnom urbanisti grada Novog Pazara .pdf .doc
2. Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste grada Novog Pazara .pdf
.doc
0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika