A- A A+

Gradonačelnik

 

GRADONAČELNIK

nihad bisevac

Nihat Biševac

Gradonačelnik Novog Pazara

Nadležnost

Gradonačelnik: 

 1. predstavlja i zastupa Grad;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Grada i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Grada;
 5. na osnovu odluke Skupštine grada zaključuje ugovore o davanju na korišćenje odnosno u zakup zemljišta,poslovnog i stambenog prostora u skladu sa zakonom;
 6. usmerava i usklađuje rad Gradskih uprava;
 7. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom ovim statutom ili odlukom Skupštine grada;
 8. informiše javnost o svom radu;
 9. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Grada onemogućava vršenje nadležnosti Grada;
 10. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 11. donosi akte iz nadležnosti Skupštine grada,u slučaju ratnog stanja ili elementarnih nepogoda ,s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane;
 12. zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
 13. vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Grada.

Gradonačelnik je odgovaran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Grada i Gradske uprave.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika