A- A A+

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Načelnik Gradske uprave predstavlja i zastupa Gradsku upravu, daje uputstva i smernice za rad unutrašnjih organizacionih jedinica u pogledu načina izvršavanja poslova i zadataka, uskladjuje rad Gradske uprave i obezbešuje funkcionisanje uprave kao jedinstvenog organa, odgovara za zakonitost rada uprave, rešava sukobe nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica, daje mišljenja Skupštini grada, Gradonačelniku, Gradskom veću i radnim telima Skupštine grada o nacrtima propisa kao i druga pravna mišljenja, izdaje pojedinačna akta o radnim odnosima zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, vrši disciplinska i druga ovlašćenja prema zaposlenima u Gradskoj upravi, rešava o izuzeću službenog lica u Gradskoj upravi, stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za efikasan rad Gradske uprave, odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti, (za koju nije određena nadležnost drugog organa), kao i opreme manje vrednosti i potrošnog materijala, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika.

 

Načelnik gradske uprave

almir lekovic

Almir Leković

-dipl. pravnik-

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE


Zamenik načelnika Gradske uprave zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže načelniku Gradske uprave u svakodnevnom radu. Po nalogu načelnika Gradske uprave vrši poslove iz nadležnosti Gradske uprave.

 

Zamenik načelnika

nacelnik_gradske_uprave

Mirko Drmanić

-dipl.pravnik-

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE


0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika