A- A A+

Gradsko pravobranilaštvo

 

Gradsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Pazara, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje vrši iz budžeta Grada, kao i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona. Delokrug i organizacija Gradskog pravobranilaštva uređuje se posebnom odlukom Skupštine grada.Zamenik gradskog pravobranioca
zamenjuje Gradskog javnog pravobranioca, štiti imovinsko pravne interese Grada pred sudovima i drugim državnim organima, zastupa grad i njegove organe pred sudovima i druge organe u skladu sa Zakonom i Odlukom o Gradskom pravobranilaštvu,vrši i druge poslove po nalogu Gradskog pravobranioca.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops