A- A A+

ZahteviR.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. S05.01 Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu .pdf
2. S05.02 Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu .pdf
3. S05.03 Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja .pdf
4. S05.04 Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu .pdf
5. S05.05 Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu .pdf
6. S05.06 Zahtev za davanje saglasnosti na azuriranu studiju .pdf
7. S06.01 Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada .pdf
8. S06.02 Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje otpada .pdf
9. S06.03 Zahtev za izdavanje dozvole za odlaganje otpada .pdf
10. S06.04 Zahtev za izdavanje dozvole za tretman otpada .pdf
11. S06.05 Zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera .pdf
12. S06.06 Zahtev za reviziju uslova dozvole .pdf
13. S06.07 Zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom .pdf
14. S06.08 Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport .pdf
15. S06.09 Zahtev za reviziju dozvole .pdf
16. S06.10 Zahtev za reviziju uslova u dozvoli .pdfVlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops