A- A A+

Zaštita životne sredine

  • 1
  • 2
  • 3

 

Održiv razvoj grada Novog Pazara podrazumeva i način i stepen korišćenja resursa koji omogućava obnovljivost i zaštitu istih za buduća pokolenja.

Gradska uprava će primeniti principe da postojeće i buduće ljudske delatnosti i aktivnosti budu u skladu sa prirodnim okruženjem.

Svi strateški dokumenti, planovi i programi razvoja grada kao i poslovni projekti preduzetnika i firmi moraju biti ocenjeni sa stanovišta uticaja na životnu sredinu.

Najvažniji zadaci ove internet prezentacije su:

  • da pruži informacije javnosti o aktivnostima gradske uprave, nadležnih odeljenja i odseka na zaštiti sredine, u skladu sa načelom transparentnosti rada gradske uprave

  • da upozna javnost sa njihovim pravima, obavezama i odgovornošću na unapređenju kvaliteta životne sredine

  • da omogući aktivno učešće zainteresovanih lica i javnosti na rešavanju pitanja i problema vezanih za ovu oblast

  • da utiče na na svest građana o potrebi zaštite i unapređenja kvaliteta sredine u kojoj žive

  • da omogući građanima odgovore na pitanja vezana za ovu oblast

Potkategorije

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops