A- A A+

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

 

GRADSKA UPRAVA

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda, u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: 

 1. Vodi registar obveznika izvornih prihoda grada;
 2. Vrši utvrđivanje izvornih prihoda grada rešenjem za koje nije propisano da ih utvrdjuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;
 3. Vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
 4. Vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
 5. Vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;
 6. Vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;
 7. Primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode;
 8. Vodi poresko računovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;
 9. Planira i sprovodi obuku zaposlenih;
 10. Pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj upravi;
 11. Po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju primenu je nadležna poreska uprava;
 12. Obezbeđuje primenu propisa o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja;
 13. Vrši izdavanje uverenja i potvrda očinjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 14. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Načelnik Gradske uprave rukovodi radom Uprave, organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga Uprave u skladu sa propisima, pruža potrebnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga Uprave. Odgovoran je za blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga Uprave.

 

Načelnik gradske uprave

mirzet bojadzic

Mirzet Bojadžić

-dipl. ekonomista-

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA

 


0
0
0
s2smodern

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika