A- A A+

Важећи планови


ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл.гл. РС", бр.72/09)
Објављивање планских докумената
Члан 42.

"По доношењу, сви плански документи се објављују у службеним гласилима Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, зависно од врсте документа, а објављују се и у електронском облику и доступни су путем интернета."

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН НОВОГ ПАЗАРА

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. ПРОСТОРНИ ПЛАН НОВОГ ПАЗАРА .pdf
2. ПЛАН - НАМЕНЕ ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА .pdf
3. ПЛАН - САОБРАЋАЈНА И ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА, МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ .pdf
4. ПЛАН - ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА .pdf
5. ПЛАН - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ТУРИЗАМ .pdf
6. ПЛАН - СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .pdf

 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - НОВИ ПАЗАР 2020

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - NOVI PAZAR 2020 .pdf
2. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA .pdf
3. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA - KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA .pdf
4. GRANICA GUP-A - URBANISTIČKE CELINE I ZONE .pdf
5. PLAN - POSTOJEĆE STANJE .pdf
6. PLAN - PRETEŽNA NAMENA POVRŠINA .pdf
7. PLAN - SAOBRAĆAJNA INFRASTUKTURA .pdf
8. PLAN - VODOPRIVREDNA INFRASTUKTURA .pdf
9. PLAN - ELEKTROENERGETSKA INFRASTUKTURA .pdf
10. PLAN - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE .pdf
11. PLAN - TOPLIFIKACIJA .pdf
12. ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA .pdf
13. GRANICE PLANOVA GENERALNE REGULACIJE .pdf
14. TABELARNI PRIKAZ GUP-A .xls

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља: Јошаница, Стара чаршија, Парк, Насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA KOJI OBUHVATA NASELJA JOŠANICU, STARU ČARŠIJU, PARK, NASELJE IZNAD PARKA, JERMIŠE, HADŽET, DELOVE NASELJA VAREVO, PARALOVO, MUR, ŠUTENOVAC, NASELJA RASADNIK I ČAIR .pdf
2. PODLOGA SA GRANICOM PLANA .pdf
3. IZVOD IZ GUP NOVI PAZAR-IZVOD IZ GENERALNOG PLANA .pdf
4. POSTOJECE STANJE .pdf
5. CELINE .pdf
6. PRETEZNA NAMENA .pdf
7. KARTA SPROVODJENJA .pdf
8. REGULACIJA SA PROFILIMA I ANALITIKOM .rar
9. REGULACIJA SA GRAĐEVINSKIM LINIJAMA .rar
10. ELEKTRO I TT INSTALACIJE .pdf
11. PLAN - VODOVOD .pdf
12. PLAN - FEKALNA .pdf
13. PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA .pdf

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и Доњи Луг, Парице, Поила, Доњи и Горњи Селаковац, насеље изнед великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE - za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje izned velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija .pdf
2. PLAN - GRANICE I PODLOGA .pdf
3. IZVOD IZ GUP-a .pdf
4. POSTOJECE STANJE .pdf
5. CELINE .pdf
6. PRETEŽNA NAMENA .pdf
7. KARTA SPROVODJENJA .pdf
8. REGULACIJA NIVELACIJE ULIČNE MREŽE .pdf
9. REGULACIJA GRAĐEVINSKE LINIJE .pdf
10. ELEKTROINSTALACIJE I TT .pdf
11. PLAN - FEKALNA KANALIZACIJA .pdf
12. PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA .pdf
13. PLAN - VODOVODNA MREŽA .pdf

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА - делови насеља која се простиру долином реке Рашке и Људске, део насеља Рајчиновиће са бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковац и Горњи Селаковац

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Ekološka valorizacija područja .pdf
2. Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura .pdf
3. Granica zahvata plana .pdf
4. Plan nivelacije .pdf
5. Plan saobraćajnica i saobraćajne infrastrukture .pdf
6. Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora .pdf
7. Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora na celine .pdf
8. Planirana pretežna namena površina .pdf
9. Postojeća namena površina .pdf
10. Regulacija građevinskih linija .pdf
11. Termoenergetska infrastruktura .pdf
12. Vodovodna infrastruktura .pdf

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ЦЕНТРА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА који обухвата делове насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријка зона, Черкез махала, Својбор, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље, Ћерамиџиница и део насеља Шутеновац

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Tekst - Plan generalne regulacije IV .pdf
2. Granica sa celinama .pdf
3. Granica PGR IV .pdf
4. Izvod iz GUP sa granicom PGR IV .pdf
5. Izvod iz GUP sa obuhvatom prostora PGR IV .pdf
6. Postojeće stanje PGR IV .pdf
7. Pretežna namena 1 PGR IV - model .pdf
8. Pretežna namena PGR IV - model .pdf
9. A regulacija sa nivelacijom PGR IV .pdf
10. B regulacija sa nivelacijom PGR IV .pdf
11. A urbanistička regulacija sa grad linijama PGR .pdf
12. B urbanistička regulacija sa grad linijama PGR IV-model .pdf
13. Vodovodna infrastruktura PGR IV .pdf
14. Telekom i elektoenergetska infrastruktura PGR IV .pdf
15. Zaštita NKD PGR IV .pdf
16. Karta sprovođenja PGR IV - model .pdf

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - СТАРА ЧАРШИЈА СА ПАРКОМ

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - СТАРА ЧАРШИЈА СА ПАРКОМ .pdf
2. ПЛАН - ГРАНИЦА ПЛАНА .pdf
3. ПЛАН - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ .pdf
4. ПЛАН - РЕЖИМ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА .pdf
5. ПЛАН - НАМЕНА ПОВРШИНА .pdf
6. ПЛАН - САОБРАЋАЈ, РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА .pdf
7. ПЛАН - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИСАЊЕ .pdf
8. ПЛАН - ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ .pdf
9. ПЛАН - СИНХРОНИ ПЛАН ИСНТАЛАЦИЈА .pdf
10. ПЛАН - ПАТЕРНО УРЕЂЕЊЕ .pdf
11. ПЛАН - ФАСАДНИ ИЗГЛЕДИ .pdf

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - за коридори инфраструктуре на планини Голија за простор који припада граду Новом Пазару

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - за коридори инфраструктуре на планини Голија за простор који припада граду Новом Пазару .pdf
2. ПЛАН - Катастарско топографски план са границом обухвата .pdf
3. ПЛАН - Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима саобраћајница .pdf
4. ПЛАН - План мрежа и објеката инфраструцтуре и план парцелације грађевинских парцела за јавне намене са смерницама за спровођење .pdf
5. ПЛАН - План парцелације грађевинских парцела за јавне намене са смерницама за спровођење – за деонице туристичког пута .pdf

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу мини хидроелектране "Лозно" на територији града Новог Пазара

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - за изградњу мини хидроелектране “Лозно” на територији града Новог Пазара

.pdf
2. ПЛАН - Графички прилози .pdf

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - за постројење за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - за постројење за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара

.pdf
2.

ПЛАН - Постојеће стање

.pdf
3.

ПЛАН - Извод из плана ППГ НП

.pdf
4.

ПЛАН - Јавне намене

.pdf
5.

ПЛАН - Планирана намена

.pdf
6.

ПЛАН - Целине и зоне

.pdf

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA