A- A A+

Месне заједнице

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног подручја, у Граду се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе оснива се за: насељено место, два или више насељених места, део насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовања.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.

Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града.

Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.

Р.Бр. Назив Документ
1. Одлука о месним управама .pdf

 

Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Града, актом о оснивању месне заједнице или другим градским прописима.

Контакт подаци председника Савета месних заједница:

 
Р.бр. Месна заједница Председнике савета МЗ Контакт телефон Адреса Статут месне заједнице
1. I - Парице Меховић Нихад 020/319-846 Шабана Коче 13 .pdf
2. II - Ђурђеви Ступови Недељковић Слободан 020/371-132 Дежевска 51 .pdf
3. III - Ћуковац Бишевац Ахмет 020/320-140 С.Немање зг.Р-73 бр.16  .pdf
4. IV - Јошаница Спахић Шефадил 020/410-090 Саве Ковачевића 60 .pdf
5. V - Мусала Црнишанин Исмаил 020/385-016 Кеј Скопских жртава 10 .pdf
6. VI - Луг Лукач Фаик 020/410-274 Прибојска 89 .pdf
7. Трнава Карталовић Џемаил 062/688-698 Трнава бб .pdf
8. Рајетиће Бараћ Јован 020/443-055 Баре бб .pdf
9. Одојевиће Бараћ Радиша 063/120-2959 Зминац бб .pdf
10. Лукаре Џанковић Рамиз 020/386-502 Врбасиће бб .pdf
11. Комиње Нуровић Џаферć 020/384-765 Крушево бб .pdf
12. Мур Ибрахимовић Заим 020/381-259 Мур бб .pdf
13. Грубетиће Андрић Будимир 020/444-254 Отес бб .pdf
14. Дежева Тиосављевић Зоран 020/353-087 Косуриће бб .pdf
15. Врановина Дрманић Зоран 020/355-162 Полази бб .pdf
16. Шароње Вушовић Мирољуб 020/354-140 Шароње бб .pdf
17. Рајчиновиће халиловић Авдија 020/361-461 Селаковац бб .pdf
18. Пожега Ницевић Иљаз 065/411-0480 Пожега бб .pdf
19. Сопоћани Младеновић Мирослав 020/451-539 Сопоћани бб .pdf
20. Себечево Лотинац Харун 020/352-025 Горње Себечево бб .pdf
21. Вучиниће Коматина Велибор 020/420-216 Вучиниће бб .pdf
22. Попе Јаћовић Ненад 063/730-3997 Раде Петровића 3 .pdf
23. Штитаре Ћосовић Никола 020/351-110 Корутане бб .pdf
24. Беле Воде Бајровић Елвир 020/351-044 Беле Воде бб .pdf
25. Постење Радовић Богдан 060/358-3223 Мухово бб .pdf
26. Грађановиће Није изабран савет месне заједнице .pdf

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops