A- A A+

Градско правобранилаштво

 

Градско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Новог Пазара, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета Града, као и друге послове који су му стављени у надлежност посебним законом или прописом донетим на основу закона. Делокруг и организација Градског правобранилаштва уређује се посебном одлуком Скупштине града.Заменик градског правобраниоца замењује Градског јавног правобраниоца, штити имовинско правне интересе Града пред судовима и другим државним органима, заступа град и његове органе пред судовима и друге органе у складу са Законом и Одлуком о Градском правобранилаштву,врши и друге послове по налогу Градског правобраниоца.


Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops