A- A A+
Veliki infrastrukturni projekti u fokusu: Ministri Memić i Glišić posetili Novi Pazar Darko Glišić, ministar za kapitalne investicije i Husein Memić, ministar turizma i omladine... Read more...
Dodeljeni ugovori za program zapošljavanja i stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Novi Pazar i Grad Novi Pazar organizovali su ... Read more...
Hodžić: Realizovaćemo niz novih projekata Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Republike Srbije, Jasmin Hodžić, sastao se tokom prve ... Read more...
Ambasador Turske posetio Novi Pazar Ambasador Turske u Srbiji, Hami Aksoj razgovarao je danas u Novom Pazaru sa gradonačelnikom Nihatom... Read more...
Saradnja Novog Pazara i Egipta Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac potpisao je sa ministrom spoljnih poslova Egipta, B... Read more...

strategija urnpJavne rasprave Borba protiv korupcije Projektno finansiranje Elektronsko podnošenje zahteva

 

 

Projektno finansiranje

Organ državne uprave u čijem delokrugu je oblast u kojoj se ostvaruje javni interes, odnosno korisnik sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u čijem budžetu su obezbeđena sredstva podstiče programe koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u skladu sa odredbama ove uredbe i akata nadležnog organa donetih u skladu sa odredbama zakona i ove uredbe. 

R.br. Predmet Dokumenta Datum
1. Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara u 2023.godini Dokumentacija 06.01.2023.
Lista primljenih prijava za članove komisije 26.01.2023.
Lista primljenih projekata 26.01.2023.
Konačna lista primljenih projekata 30.01.2023.
Rešenje o imenovanju članova Komisije 30.01.2023.
Rešenje o odbacivanju prijave 31.01.2023.
Predlog stručne komisije 31.01.2023.

Rešenje o dodeli sredstava

09.02.2023.

2. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje projektnih aktivnosti i projekata udruženja građana iz Novog Pazara u oblasti socio-humanitarnih delatnosti, za 2023. godinu

Dokumentacija

30.01.2023.

Predlog za raspodelu sredstava 02.03.2023.
Zaključak Gradskog veća 20.03.2023.
3. Javni konkurs zа dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata iz oblasti poljoprivrede za udruženja građana sa teritorije grada Novog Pazara za 2023. godinu Dokumentacija 01.03.2023.
Zaključak Gradskog veća 15.05.2023.
4. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata "Podrška programima prevencije zloupotrebe droga i zavisnosti od kocke među ključnim populacijama" koje realizuju udruženja građana iz budžeta grada Novog Pazara za 2023.godinu

Dokumentacija

04.05.2023.

Zaključak Gradskog veća 10.07.2023.
5. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz budžeta grada Novog Pazara za 2023.godinu Dokumentacija 04.05.2023.
Zaključak Gradskog veća 12.06.2023.
6. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja građana iz Novog Pazara iz oblasti kulture, za 2023.godinu Dokumentacija 04.05.2023.
Zaključak Gradskog veća 12.06.2023.
7. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja/organizacija u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Pazara u 2023.godini

Dokumentacija

04.05.2023.

Zaključak Gradskog veća 10.07.2023.
8. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje. odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti dobrovoljnog omladinskog rada za udruženja građana sa teritorije grada Novog Pazara za 2023.godinu Dokumentacija 14.06.2023.
Zaključak Gradskog veća 12.07.2023.
9. Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa kroz akciju - Građani se pitaju Dokumentacija 25.06.2023.
Odluka Gradskog veća 28.08.2023.

 

Inteziviranje saradnje Novog Pazara i Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za turizam, Nenad Ivanišević sastao se danas sa predstavnicima grada i tom prilikom dogovoreni su projekti čiji je cilj inteziviranje saradnje našeg grada i Vojvodine. 
"Dogovorili smo konkretne projekte između pokrajine i vašeg grada koji će se desiti vrlo brzo. Grad Novi Pazar predstaviće svoje potencijale u maju u Novom Sadu dok će se tradicionalni dani Vojvodine održati ovde na leto.
Razgovarali smo i o budućoj saradnji i zajedničkom nastupanju na internacionalnim sajmovima turizma. Za starne turiste mi smo malo tržište i zajedničko nastupanje može da nam donese najveću korist. Drago mi je što smo u Novom Pazaru naišli na razumevanje i podršku za sve ideje o saradnji", rekao je Ivanišević i dodao da mu je uvek čast i zadovoljstvo da boravi u Novom Pazaru, lokalnoj samoupravi koja brine o svojim građanima.
 
Gradonačelnik Nihat Biševac se zahvalio pokrajinskoj delegaciji na pomoći i istakao da su potencijali za saradnju ogromni: "Osim turističih potencija koje saradnja između Vojvodine i Novog Pazara donosi mi smo razgovarali i o saradnji u poljoprivredi. Planiramo da naši poljoprivrednici posete čuveni Poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Uvereni smo da će tradicionalno dobra saradnja između pokrajine i našeg grada inteziviranjem i konkretnim projektima o kojima smo pričali doneti obostranu korist."

 

Foto galerija

Informator o radu organa grada Novog Pazara

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) publikovan je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu.

Informator o radu se izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Sl. glasnik RS“, broj 10/22).

 

Organi grada
1. Skupština grada Novog Paraza Informator o radu
2. Gradonačelnik Informator o radu
3. Gradsko veće Informator o radu
4. Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Informator o radu
5. Gradska uprava za naplatu javnih prigoda Informator o radu
6. Gradsko pravobranilaštvo Informator o radu
 

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

 

Grad Novi Pazar pristupio je izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara.

Cilj izrade Strategije je poboljšanje održivog razvoja teritorije zasnovano na unapređenju socijalnih, ekonomskih, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja, kao i aspekata životna sredine. Svi aspekti poboljšanja održivog razvoja definisaće se kroz rešavanje problema kao što su rešavanje braunfild lokacija i industrijske zone, uređenje neformalnih naselja, rešavanje društvenih i ekoloških problema, a i ono što je za grad Novi Pazar značajno, kao grad sa puno kulturno-istorijskih lokaliteta, zaštita kulturnog nasleđa. Kroz Strategiju definisaće se rešenja i probati da se reše problemi u raznim sektorima kao što su obrazovanje, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine.

Polaznu osnovu za formulisanje Strategije predstavljaju definisani pravci razvoja Republike Srbije, Evropske unije i grada Novog Pazara, kroz sagledavanje evropskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih dokumenata i dokumenata javnih politika, programa i projekata koji se realizuju u gradu Novom Pazaru.

Tokom procesa izrade strategije promovisaće se integralni participativni pristup planiranju urbanog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog i civilnog sektora u procesu odlučivanja i partnerstvo među institucijama.

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf

 

 

Koraci u procesu izrade strategije 

Tokom izrade Strategije biće organizovani tematski okrugli stolovi, radionice, forumi za stručne i javne rasprave, na kojima će se usaglašavati predložena rešenja.

Institucionalni okvir za izradu strategije

Skupština grada Novog Pazara je na sednici održanoj 12. septembra 2022. godine donela odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara. Za potrebe izrade ove strategije formirana je radna grupa koju čine predstavnici stručnih služba gradske uprave, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i ključni partneri za razvoj grada.

 Dokumenta za preuzimanje:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf
2. Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf
3. Rešenje o formiranju Saveta za razvoj urbanog područja Novog Pazara .pdf
4. Rešenje o razrešenju i imenovanju koordinatora radne grupe za izradu strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf

 

Teritorijalni obuhvat strategije

Preliminarni teritorijalni obuhvat Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara obuhvata urbanu teritoriju grada Novog Pazara, pa se granica na severu pruža do KO Postenje, na zapadu ka naselju Deževa i KO Miščiće, na jugozapadu ka KO Ivanča i KO Rajčinoviće, tj ka naselju Pazarište i manastiru Sopoćani, ka jugu se pruža ka naselju i KO Mur, a na istoku ka KO Osoje i KO Izbice.

Obuhvat 

Upitnik za građane i građanke o kvalitetu života na teritoriji grada Novog Pazara

Svi zainteresovani građani i građanke mogu da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik je objavljen na naslovnoj stranici sajta grada Novog Pazara, a može se popuniti OVDE najkasnije do 12.1.2023. godine.

Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Rezultati ankete:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odgovori na upitnik o kvalitetu života na teritoriji grada Novog Pazara .pdf

 

Organizacija tematskih okruglih stolova

Tematski okrugli stolovi koji se realizuju u okviru procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara, održani su 21. i 22. februara 2023. godine. Uz učešće svih relevantnih aktera i zainteresovanih strana, diskusija je obuhvatila sledeće teme:

  • Urbana obnova i regeneracija (urbane strukture, javni prostori, i dr.), kulturno i graditeljsko nasleđe, zaštita prirode i razvoj predela, održivi turizam i jačanje urbano-ruralnih veza
  • Energija (čista i pravedna), zelena i plava ulaganja, ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, sprečavanje i upravljanje rizicima, održiva i multimodalna urbana mobilnost
  • Ekonomski razvoj (inovativna, pametna, niskougljenična i cirkularna ekonomija)
  • Društveno blagostanje - zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, kultura, socio-ekonomska uključenost i integracije, socijalne inovacije
  • Upravljanje razvojem

Učesnicima/cama okruglog stola su prezentovani rezultati kontekstualne analize kao i rezultati preliminarne SWOT analize i predloga potreba, dok je tokom drugog dela sesije svaka tematska oblast pojedinačno diskutovana sa učesnicima okruglog stola i tom prilikom su potvrđeni nalazi SWOT analize i predloga potreba ali i prikupljeni dodatni podaci i sugestije za dopunu analize.

IMG 6757 IMG 6784

Okrugli stolovi su organizovani kako bi različiti zainteresovani subjekti, predstavnici institucija i pojedinci, mogli ravnopravno da diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da dogovorom dođu do zajedničkih rešenja. Кroz ovakav participativni pristup, definisana rešenja dobijaju na kvalitetu i stiču podršku šire zajednice.

Radionica za definisanje ciljeva i mera

Radionica posvećena definisanju ciljeva i mera održana je 12. aprila 2023. godine. Cilj radionice je bio da se, u okviru pet tematskih oblasti strategije, prezentuje SWOT analiza i predlozi potreba, koji su konsolidovani nakon tematskih okruglih stolova, zatim da se definišu opšti i specifični ciljevi, kao i odgovarajuće mere. Pored toga, učesnici su radili na identifikaciji projektnih ideja po tematskim oblastima.

Okrugli sto np1 Okrugli sto np2
Okrugli sto np3

Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izradu strategije kao i predstavnici institucija, ustanova, organizacija civilnog društva i ostali relevantni akteri i zainteresovane strane.

 


Izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost grada Novog Pazara i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Zabranjen rad bazena, wellness i spa centara i svih javnih kupališta

Naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Pazara, usvojenom na današnjem zasedanju, zabranjuje se rad bazenima,wellness i spa centrima i javnim kupalištima na teritoriji grada. Kontrolu pimene mere zabrane vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave  za izvorne poslove Grada Novog Pazara.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops