A- A A+

GU o aktuelnim i novim ekološkim projektima

Članica Gradskog veća Milica Mančić, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Ivan Milanović, šef odseka u Odeljenju za stambene, komunalne i poslove saobraćaja Malića Plojović i načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić obratili su se javnosti u cilju prezentovanja ekoloških aktivnosti u 2022. godini kao i prezentovanja planova za iduću godinu.
 
„Aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja životne sredine su brojne. Sprovedeno je pošumljavanje u okviru projekta „Zelena regulativa“, i tom prilikom zasađeno je 1135 sadnica lišćara i četinara, u vrednosti od preko 11 miliona dinara. U toku je zamena kotlova u školama Mur, Tekstilnoj i Tehničkoj školi koje će umesto fosilnih goriva, koristiti pelet. Projekat je vredan gotovo 24 miliona dinara. Uredili smo dva eko parka, u ulici Generala Živkovića i naselju Deževski put, u šta je uložen 31 milion dinara. Realizovan je projekat prevencije, nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada sa deset lokacija i izvršen monitoring činilaca životne sredine. Sprovedena je deratizacija zelene, robne i kvantaške pijace i šetališta pored reka Raške i Jošanice. Izvršena je nabavka za selektivno odvajanje otpada i sproveden niz aktivnosti u cilju edukacije i promocije životne sredine. U toku su radovi na projektu sanacije deponije Golo brdo, kao i projektu koji se tiče formiranja regionalne deponije, uz izradu lokalnog plana upravljanja otpadom, u saradnji sa Saobraćajnim institutom“, kazala je Mančić ističući da na lokalnom nivou postoji svest o potrebi da se intenzivnije i sveobuhvatnije deluje i u budućnosti.
 
„Želeli smo da ukažemo na naše nastojanje da se sveobuhvatno i temeljno bavimo različitim oblastima kako bi doprineli kvalitetu života građana. Posebno je u planu izrada plana i programa koji se tiče praćenja i poboljšanja niova kvaliteta vazduha. Sprovode se od strane Ministarstva obuke i na to je usmerena posebna pažnja“, kazala je Mančić.
 
Osvrćući se na aktulenu temu, kvalitet vazduha na teritoriji grada, rukovodilac Odeljenja za životnu sredinu Ivan Milanović istakao je da je reč o kompleksnom pitanju koje je tokom grejne sezone ne samo u našem, već i u fokusu ljudi u čitavoj Srbiji, na nivou svih lokalnih samouprava.
„Ovo pitanje obukvata potrebu za preduzimanjem mera ali ne samo na lokanom noivou. U 2020. smo, svesni potrebe da pratimo stanje, postavili mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha. Stanica se nalazi u centru grada i meri kvalitet vazduha u realnom vremenu, 365 dana u godini. Mnoge lokalne sampurave, za razliku od nas, ovaj korak nisu preduzele“, kazao je Milanović, ističući da je prema zvaničnim podacima kvalitet vazduha zna biti nezadovoljavajući u periodu grejne sezone.
„Mimo grejne sezone, kvalitet vazduha je zadovoljavajući. Na kvalitet vazduha utiče nedovoljno sagorevanje čvrstih goriva, odnosno čestice pm2,5 i pm10 čestice koje se akumuliraju u meteorološkim uslovima bez vetra i padavina, u toku grejne sezone, kako sam već rekao. Grad će u narednoj godini postaviti još dve merne stanice u različitim delovima grada , upravo sa željom da pratimo rezultate merenja“, rekao je Milanović, ističući da nema prekoračenja ostalih parametara, čak ni u zimskom periodu. Shodno činjenici da na kvalitet vazduhga utiče intenzitet saobraćaja, grad preduzima konkrene mere.
„Izmeštanje gradske toplane i prelazak sa mazuta na biomasu, uz zamenu oko 70 individualnih ložišta po konkursu, u centru grada, uz pošumljavanje područja, daju rezultate. Ako uporedimo  podatke iz ove godine i podatke iz istog intervala prethodne godine uočićemo da je, prema rezultatima merne stanice, došlo do značajnog smanjenja prosečnog prisustva pm2,5 i pm10 čestica“, poručio je Milanović, naglašavajući da su podaci sa merne stanice u svakom trenutku i svakom pojedincu dostupni, ne samo u Novom Pazaru već i u celoj Srbiji.
 
„Svedoci smo da se po društvenim mrežama pojavljuju različiti podaci za koje ne znamo odakle potiču i nisu preuzeti sa zvaničnih merača. Preporuka je građanima da preko zvaničnih kanala prate podatke, uz napomenu da eventulano povećanje pm 2,5 i pm 10 čestica nastaje u pojedinim trenucima i ne traje više sati ili dana. Preporuka je da ljudi u tim kratkim vremenskim intervalima smanje fizičku aktivnost i boravak na otvorenom prostoru“, reko je Milanović, naglašavajući da je značajna koncentracija magle u poslednja tri dana doprinela znatno lošijem kvalitetu vazduha.
 
Plan kvaliteta vazduha je strateški, jako kompleksan dokument koji mora biti sveobuhvatan. Ministarstvo je na jako mali broj ovakvih planova do sada dalo saglasnost, a Grad Novi Pazar nastoji da kroz obuke stvori uslove za pristupanje izradi dokumenta, sa ciljem da obukvati primenjive, realne mere. Pre dsedtak dana Plan kvaliteta vazduha usvojila je Vlada Srbije i sa tim planom moraju biti usaglašeni lokalni akti.
Iz Gradske uprave naglašavaju da je kontrola individulanih ložišta, kao izvora zagađenja, preduzeta u nekoliko slučajeva gde postoji saznanje da su kao ogrev korišćene neadekvatne, toksične supstance i otpad.
„Inspekcijski organi su postupili u skladu sa nadležnošću i sprovedeni su određeni postupci. Proširenje aktivnosti inspekcije kroz rad komunalne milicije doprineće korpusu mera u cilju rešavanja problema zagađenja. Transparentno radimo, instalirali smo među prvima mernu stanicu i ušli u realizaciju niza projekata kako bi ispratili stepen kvaliteta vazduha u različitim delovima grada. Mnogo toga nismo ni pomenuli jer intenzivno radimo i multipliciramo aktivnosti u želji da Novi Pazar bude dobro mesto za život“, kazao je načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić.
Malića Plojović, iz Odeljenja za komunalne, stambene i poslove saobraćaja podsetila je da su ovlašćenja lokalnih službi jasno definisana i podležu izvesnim ograničenjima.
 
„Imamo informacije da se otpad preuzima od proizvođača i koristi kao ogrev. Inspekcija, da bi to utvrdila mora ući na privatni posed a znate kada je i kome to omogućeno. Inspekcija zavisi od dobre volje vlasnika poseda. Problem smo rešili da rešavamo sistematski, obilazeći vlasnike proizvodnog otpada nadležne službe će utvrđivati da li subjekti poseduju dokument o kretanju otpada ili ne. Takav se otpad nažalost ne samo sagoreva, već baca i u reke i odlaže na neadekvatan način. Zato ćemo, uz podršku resornog ministarstva i UNDP nabaviti vozilo za prikupljanje ovakve vrste otpada“, rekla je Plojović.
 
Na konferenciji je bilo reči i o razlozima uklanjanja topola iz ulice Ruđera Boškovića.
„JKP čistoća povereno je održavanje  zelenih površina. Po njihovom zahtevu, a na osnovu prijave građana, stručna lica su utvrđivala da li su stabla topole u ulici Ruđera Boškovića zdrava i da li, stanjem u kome se nalaze ugrožavaju bezbednost stanovništva i protok saobraćaja na ovoj lokaciji. Utvrđeno je da je oko 70 stabala, visine od 17 dpo 30 metara, a starih po pedestak godina, u stanju vidljivog sušenja primarnih i sekundarnih grana, što ukazuje na opasnost po bezbednost okolineo. Dato je mišljenje o neophodnosti uklanjanja stabala na bezbedan, jasno utvrđen način“,  pojasnio je rukovodilac Odeljenja za životnu sredinu Ivan Milanović, naglašavajući da je bezbednost građana priritet oko koga nema kompromisa. Stabla će,  zaključio je Milanović, s početkom prolećne sezone biti zamenjena adekvatnim, novim sadnicama.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops