A- A A+

Uprava po meri svih nas - jedinstveno upravno mesto

Grad Novi Pazar dobiće novo jedinstveno  upravno mesto u Odeljenju za društvene delatnosi.  Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara za tu namenu grad je dobio od Ministarstva za državnu upravu I lokalnu samoupravu.

Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u Gradskoj upravi Novog Pazara  ima za cilj povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa za ostvarivanje prava građana prilikom ostvarivanja prava na dečiji dodatak, ostvarivanja prava na roditeljski dodatak i ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa.

Građani će biti u prilici da putem, „jednošalterskog“ sistema, na jednom mestu, u uslovima koji ispunjavaju sve propisane standarde u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti, na racionalizovan i koncentrisan upravni postupak, ostvare svoja prava.

“Dakle, građanin podnošenjem zahteva na jedinstvenom upravnom mestu, otpočinje proceduru ostvarivanja svojih prava, a službeno lice, ispred organa uprave, po službenoj dužnosti, iz punu upotrebu elektronskih servisa (sistema eZUP), pribavlja svu neophodnu dokumentaciju.   Relativno zastarela računarska oprema postojeće Šalter sale Odeljenja za društvene delatnosti i nedostatak odgovarajućeg softverskog rešenja predstavljaju  nedostatak, koji rad službenika čini manje efikasnim. Nabavkom računarske opreme postiže se maksimalna opremljenost angažovanih službenika, a samim tim se pitanje tehničke opremljenosti dugoročno rešava, a građanima omogućava ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava na delotvoran i efikasan način. Sanacijom i adaptacijom dela zgrade lokalne samouprave u ul. Šabana Koče bb, nabavkom i montažom poličnih regala, podizanjem stepena tehničke opremljenosti uz raspoloživi službenički kadar, stiču se svi preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta, a rad uprave postaje racionalniji i efikasniji.”, kazao je načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove.

Vlada Republike Srbije
USAID
EP 280 160 LAT1
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika