A- A A+

Усвојен извештај о раду Градске управе за изворне и поверене послове

Градска управа за изворне и поверене послове поднела је одборницима извештај о раду за претходну годину.

У оквиру Градске управе у току 2017.године изворне и поверене послове је обављало 298 запослених, а током године код 7 запослених је дошло до престанка радног односа због одласка у пензију, тако да је на крају године било укупно 291 запослених на неодређено.

Структура запослених је таква да је од 291 запослених, 213 службеника а 78 намештеника. Смањивањем броја запослених, до краја 2017.године 213 службеника су обављало је 198 административних поступака, а са тим поступцима повезане послове као и друге радне задатке обављало је 78 намештеника.

Начелник Градске управе, Алмир Лековић представио је одборницима извештај и осврнуо се на најзначајније сегменте рада.

Препис података из матичне евиденције        

Осим текућих изворних и поверених послова, Градска управа је обављала и низ других поверених послова које у току године испостављају министарства и други управни органи. Од најзначајнијих и веома захтевних треба издвојити посао преписа података из матичне евиденције, која се води у матичним подручјима на територији града Новог Пазара у централни систем података Министарства државне управе и локалне самоуправе. Тај посао је обавеза уведена још 2009. године и претпостављено је да ће трајати 7 година што је уједно био рок за завршетак задатка. Међутим, до почетка прошле године завршено је 45% посла па је мобилизацијом запослених,овај обиман посао завршен до јуна 2017. године. Проблеми у реализацији овог посла су обимност података, компјутерска неписменост шефова месних канцеларија и нечиткост уписа у матичне књиге у одређеним матичним подручјима.

Попис незаконито изграђених објеката

Други веома важан поверени посао обављен током 2017. године је попис незаконито изграђених објеката на територији града, у циљу озакоњивања. Овај вид посла, поред тога што је од стране Владе Републике Србије био означен као општи јавни интерес, је веома специфичан и тежак јер се ради о попису свих објеката који су изграђени на територији Новог Пазара без грађевинске дозволе у задњих 70 година. Сам ток пописа као и специфичност података који су се прикупљали је изискивао одређено знање из области грађевинске струке, а број лица који у управи поседује такво знање је веома ограничен. Стога се и у овом случају приступило извесној мобилизацији запослених у циљу завршетка пописа незаконито изграђених објеката у траженом року. Захваљујући ажурном и адекватном раду запослених који су вршили попис, тај посао је завршен крајем априла 2017. године, тј. Увременском интервалу који је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одредило као рок за завршетак овог посла од општег јавног значаја. У циљу вршења послова озакоњења незаконито изграђених објеката, а имајући у виду да се ради о нешто више од 19.500 објеката, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је омогућило ангажовање 12 лица путем привремених и повремених послова, која би радила на правним и грађевинским административним пословима.

Изазови са којима се суочава Градска управа

У раду управе током 2017. године услови рада запослених су у извесној мери отежани због радног простора и недостатка просторија за адекватно обављање административних поступака. Из тог разлога рад управе је организован у три објекта који се налазе у улици Стефана Немање, улици 7 јула и улици Шабана Коче, од пре скоро три деценије. Опрема на којој запослени обављају своје радне задатке је у мањој мери застарела али је током 2017.године извршена замена рачунара и рачунарске опреме, што омогућава лакше обављање послова и представља основ за испуњавање законских обавеза имајући у виду коришћење портала Е-управа и размену података о којима се води службена евиденција у управним поступцима.

Најава е-писарнице

Током 2017.године извршена је набавка софтвера за функционисање електронске писарнице што је обавеза установљена законом, а олакшаће пружање услуга јавности и омогућити транспарентност у раду управе.

Кодекс понашања службеника и намештеника

Кодекс понашања службеника и намештеника који поред законске обавезе за постојањем истог, регулише однос запослених према корисницима услуга, професионализацију рада и стандард поступања запослених. Ради лакше примене Кодекса управа је организовала радионицу у сарадњи са ОЕБС-ом у Србији, која је имала за циљ обуку запослених и руководилаца одељења у комуникацији са грађанима и медијима.

Нови закон о управном поступку

Закон о општем управном поступку, који уводи новине у раду у вези са управним поступцима у потпуности се примењује од 1. јуна 2017. Свака новина изискивала је обуку запослених и њихову професиналну припрему за примену закона. У складу са тим, организоване су обуке запослених кроз програм е-обуке, као и семинари припремљени у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина за велики број службеника који примењују Закон о општем управном поступку. У свом раду током прошле године године одељења Градске управе за изворне и поверене послове Новог Пазара су радила координисано, и није утврђен ниједан сукоб надлежности између самих одељења. Све недоумице везане за примену закона и подзаконских прописа смо регулисали у комуникацији са ресорним министарствима, што одржавањем састанака у Београду или Новом Пазару што писаном комуникацијом.

Планови за наредни период

И поред постојања проблема везаних за радни простор, техничку опремљеност, мањи број службеника који обављају послове у административним процедурама, немогућност запошљавања новог стручног кадра (првенствено дипломираних правника) и смањивање броја запослених због природног одлива, Градска управа за изворне и поверене послове је све своје обавезе извршавала правовремено, квалитетно и законито што је похваљено од стране виших инстанци у Републици Србији, а у појединим областима смо чак служили као пример добре праксе. Све наведено говори о пожтрвованости и труду запослених, како се наведени проблеми не би одразили на квалитет и ажурност пружања услуга. У наредном периоду настојаћемо да све проблеме минимализујемо, односно где је могуће искоренимо, што ће омогућити још ефикасније и стручније пружање услуга из надлежности Градске управе за изворне и поверене послове Новог Пазара.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops