A- A A+

Неопходна документација за тестирање пописивача

Пријем документације и тестирање познавања рада на рачунару кандидата за пописиваче, обавља се у периоду од 15. до 18. августа 2022. године, према објављеном распореду.
Документација обавезна за све кандидате:
► фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
► фотокопија дипломе или потврда образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
- ако кандидат није у могућности да донесе диплому на увид прихвата се и оверена фотокопија дипломе;
- као доказ о завршеној средњој школи уместо дипломе средње школе прихвата се и Уверење о студирању или други одговарајући доказ о уписаном факултету (индекс, потврда и сл.);
- ако кандидат има инострану диплому признаје се само нострификована диплома или потврда о предатом захтеву за нострификацију;
► уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
► уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Додатно за незапослене кандидате :
► потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
► потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање.
Додатно за старосне пензионере:
► фотокопија последњег пензионог чека, или
► фотокопија решења о пензији

Додатно за запослене са непуним радним временом:
► фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (наведена дужина трајања радног времена)

Додатно за запослене са пуним радним временом:
► фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом

Ранг листа кандидата који се позивају на разговор и тестирање, са терминима, је објављена на сајту Републичког завода за статистику и званичном сајту града Новог Пазара.


ПОПИСНА КОМИСИЈА
ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops