A- A A+

Саопштење

Јавни позив “Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару, кат. парцела бр. 4580/1 КО Нови Пазар“, број огласа на порталу јавних набавки 2021/СФ02-0008399, објављен је дана 23.03.2021. године, рок за подношење понуда био је до 06.04.2021. године. На јавни позив једини понуђач који је доставио понуду био је ДППУ “Савиц Суппорт” доо из Пожеге, који је у складу са предвиђеним условима из јавног позива доставио сву неопходну документацију за учешће у овом Јавном позиву, тако да нису постојале никакве сметње за закључење уговора са истим.

Понуђац је АПРу регистован у правној форми друштво са ограниченом одговорношћу, са претежном делатношћу Услуге редовног чишћења, у складу са чланом 4. Закона о привредним друштвима дефинисана је делатност на начин да привредно друштво има претежну делатност, која се региструје у складу са законом о регистрацији, а може обављати све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом. Посебним законом није условљено да се за регистрацију или обављање грађевинских радова на изградњи спортског терена издаје предхотно одобрење, сагласност или други акт надлежног органа.

У складу са наведеним будући да су били испуњени сви услови законом предвиђени за закључење Уговора тј. поверавање послова изградње спортског терена овом понуђачу, са истим је дана 26.04.2021. године закључен Уговор у складу са условима из јавног позива. Како се од закључења Уговора извођач несавесно понасао у погледу реализације преузетих уговорних обавеза, иако је више пута опомињан и позиван да уђе у посао, Градска управа је дана 19.07.2021. године раскинула Уговор са овим понуђачем.

У току је нова процедура расписивања јавног позива за предметне радове. Поступак је у потпуности био трансапрентан и у складу са законом, а заинтересована лица могу извршити увид у комплетну документацију у овом поступку јавне набавке.Заменик начелника Градске управе

Мирко Дрманић

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops