A- A A+

Održani razgovori sa fokus grupama o aplikaciji “Moj Novi Pazar”

Grad Novi Pazar je u septembru 2019. godine usvojio projekat “Partnerstvo za otvorenu upravu”, u kome je jedna od komponenti projekta i razvijanje aplikacije “Moj Novi Pazar”. Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je multilateralna inicijativa čiji je cilj da osigura konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. “Edukacioni centar” iz Leskovca pružao je stučnu promoć radnoj grupi prilikom izrade akcionog plana za Novi Pazar.

Podršku za sprovođenje LAP “Partnerstva za otvorenu upravu” Novom Pazaru pruža Misija OEBS-a u Srbiji, Kancelarija u Novom Pazaru. Predstavnici OEBS-a i Grada Novog Pazara u periodu od 7. novembra do 4. decembra održali su osam fokus grupa. Razgovori na fokus grupama vođeni su odvojeno, kako bi se dobili specifične odgovore i saznale potrebe različitih struktura građana. Učesnici su na početku bili upoznati da ćemo proći kroz utvrđen set pitanja, ali su ohrabreni da dodaju sugestije, komentare, daju predloge, iznose stavove, potpuno otvoreno.

 Vrlo pozitivni komentari su dobijeni na ideju postojanja jedne objedinjene platforme za protok informacija, jer većina ispitanika ne posećuje zvanični sajt grada na kom cirkulišu aktuelnosti iz grada. Sugestija značajnog broja ispitanika je bila da im prilikom ulogovanja na aplikaciju bude ponuđena lista oblasti koje će pokrivati aplikacija, pa da oni mogu sami da izaberu o čemu će biti.

Najviše vremena učesnici su posvetili komunalnim problemima, njihovom prijavljivanju, dobijanju odgovora, reagovanjem po prijavama. Poslednje pitanje iz ove grupe se odnosilo na participativno budžetiranje, gde je kod mladih, preduzetnika, predstavnika OCD, pripadnika seoskog područja, profesora i roditelja, primećeno vrlo pozitivno reagovanje.

Nakon obrade rezultata istraživanja utvrđeno je potpuno usaglašavanje svih učesnika u smislu postojanja objedinjene aplikacije. Iako su neki učesnici imali bojazan od “razvodnjavanja” aplikacije, većina smatra da ona treba da sadrži sve informacije, obaveštenja, usluge koje pruža lokalna samouprava.

1.    Postavljanje opcije “Prijavi komunalni problem” na aplikaciji, bez selektovanja nadležne službe, da bi se sprečilo da prijava ode nenadležnom organu. Nakon dobijanja prijave, aplikacija bi trebala direktno da je upućuje dalje na rešavanje nadležnom organu, koji će u određenom vremenskom roku vratiti odgovor, opet direktno na aplikaciju, nakon čega će građani imati uvid u odgovor.

2.    Umrežavanje elektronskog registra sa aplikacijom. Imajući u vidu da jako mali broj ljudi koristi elektronski registar, da čak mnogi ne znaju ni da postoji, onda bi umrežavanje sa aplikacijom sigurno dovelo do bolje vidljivosti registra. Time bi se pokrila pojašnjenja u vezi sa svim pravima koja građani mogu da ostvare putem organa lokalne samouprave.

3.    Ostvarivanje dvosmerne komunikacije između građana i predstavnika lokalne samouprave kroz nekoliko koraka: obavezno davanje odgovora na određenu prijavu (nakon filtriranja od lica/odeljenja zaduženog za selekciju prijava), aktivna komunikacija kroz ankete i upitnike koje bi lokalna samouprava puštala na aplikaciju (uz mogućnost građana da izaberu koji, od ponuđenih filmova, će biti projektovani u bioskopu, da učestvuju u participativnom budžetiranju…

4.    Redovno obaveštavanja građana od strane javnih komunalnih preduzeća o aktivnostima koje su u interesu građana.

5.    Obaveštavanje građana o odlukama koje je usvojila Skupština grada.

6.    Obaveštavanje građana o radu savetodavnih tela.

7.    Obaveštavanje građana o kulturno-umetničkim manifestacijama u gradu.

8.    Informisanje građana o mogućnosti recikliranja otpada.

9.    Sačinjavanje mape sa obeleženim dečijim igralištima.

10.  Mogućnost raspisivanja javnog oglasa za odabir i izradu interfejsa aplikacije.

11.  Obavezno uvođenje lojaliti programa kroz nagrađivanje redovnih korisnika aplikacije.

12.  Obaveštavanje građana putem push notifikacija.

13.  Uključivanje ponudu restorana, kafića i hotela, sa recenzijama.

14.  U vezi sa hitnim slučajevima u toku vanrednih situacija, promovisati broj 1985 putem kog građani mogu prijaviti opasnost, štetu ili problem.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops