A- A A+

Како се испоручујунаручена документа?

Наручена документа Матична служба шаље на кућну адресу поштом.
Све информације о начину уплате за тражена документа, о износима такси и накнаде, бројеве рачуна на које треба извршити уплату, као и начин на који ћете послати доказ да сте уплату извршили, можете пронаћи на сајту Града Новог Пазара. О овом се можете информисати и телефоном, позивом на број 020/313-644 локал 126, сваког радног дана од 7 и 30х до 15х. 

Како могу да проверим да ли се налазим на бирачком списку?

У овом случају потребно је јавити се лично, сваког радног дана, у Одсек за бирачки списак Одељења за општу управу Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара. Одсек се налази на другом спрату, у канцеларији бр. 22.

Поверу такође можете одрадити и посетом сајта Града Новог Пазара, под секцијом услуге налази се линк “Упит у јединствени бирачки списак” или посетом сајта Министарства државне управе и локалне самоуправе користећи опцију “Бирачки списак”.
Уносом Јединственог матичног броја добићете информације о особи и месту где је особа уписана у бирачки списак. Напомињемо да се База бирачког списка редовно  ажурира и да је као таква релевантна. 

Да ли се код Вас може добити бесплатан правни савет?

У склопу Одељења за општу управу Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, постоји Служба за пружање бесплатне правне помоћи у којој можете добити примарну правну заштиту која подразумева давање правних савета, иницирање поступка ( писање тужби, предлога, молби, жалби , кривичних пријава и др.)

Ко може да буде корисник услуга које пружа Службе за бесплатну правну помоћ?

Служба правне помоћи је основана превасходно ради пружања правних услуга социјално угроженим категоријама становништва на територији града, као и лицима  лошег материјалног стања.

Одлуком о служби правне помоћи неке категорије становништва су ослобођене плаћања накнаде (корисници материјалног обезбеђења, привремено незапослена лица са евиденције незапослених, радници којима је престао радни однос као последица проглашавања за економски односно технолошки вишак и др.) 

Да ли радници Службе за бесплатну правну помоћ могу да заступају странке пред судом?

Запослени службе не могу да заступају странке пред судским органима. Они само могу да иницирају поступке, али не и да буду заступници странака.

Како да остварим право на умањење рачуна за електрицну енергију?

Према Уредби о енергетски заштићеном, односно угроженом купцу топлотне енергије (Службени гласник РС бр. 112/15), право на умањење рачуна имају корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка, као и друга лица, која уз захтев подносе доказе о укупним месечним примањима и приходима домаћинства, затим доказе о стамбеном простору и друго. У суштини право остварују грађани са нижим финансијским средствима, односно приходима, и да нису велики потрошачи енергије.

Која су документа потребна за остваривање права на дечији додатак?

Ово право регулисе Закон о финансијској подршци породици са децом ( Сл.гласник РС  бр16/02, 115/2005, 107/09) и  Правилника  о ближим условима и начину остваривања  права на финансијску подршку породици са децом ( Сл.гласник РС бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10). Захтев за остваривање права на дечији додатак подноси се Одсек за друштвену бригу о деци при Одељењу за друштвене делатности, Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара и уз њега се прилажу следећа документа:

 1. извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
 2. уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева;
 3. фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу фотокопије пријава пребивалишта;
 4. фотокопије оверене здравствене књижице подносиоца захтева;
 5. потврда о приходима у три месеца који претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства;
 6. потврда о катастарским приходима у претходној години за све чланове породичног домаћинства (из места рођења и места пребивалишта);
 7. пореско уверење из места пребивалишта о имовинском стању домаћинства;
 8. доказ о незапослености (уверење Националне службе за запошљавање и фотокопија радне књижице);
 9. школске потврде за децу основношколског и средњошколског узраста, односно потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 10. доказ о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана и др.);

Шта ми треба ако сам самохрани родитељ?

Потребно је све што је набројано, а од додатних докумената зависно од конкретне ситуације, један од ових доказа: 

 1. извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење о проглашењу несталог лица умрлим;
 2. судска пресуда о самосталном вршењу родитељског права;
 3. решење инвалидске комисије и потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да родитељ није остварио право на породичну пензију;
 4. потврда надлежног казнено-поправног завода да је други родитељ на одслужењу затворске казне дуже од шест месеци.

Не сматра се самохраним родитељем у смислу Закона, родитељ који по престанку раније брачне, односно ванбрачне заједнице, засновао нову брачну, односно ванбрачну заједницу.

На колико деце могу остварити право на дечији додатак?

Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.

Изузетно, мајка која има троје деце а у следећем порођају роди двоје или више деце, оствариће право на дечији додатак и за свако рођено дете у том порођају.

Шта ми је потребно за остваривање права на породиљско боловање?

За остваривање права на породиљско боловање има свако лице које је у радном односу пре отварања дознака од гинеколога или пре породјаја.

На основу Закона о раду (“Службени  гласник РС”бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл.10.до 13. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС” бр.16/02,115/05 и 107/09) члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са  децом (“Службени гласник  РС” бр.29/02,80/04,123/04,17/06,107/06,51/10,73/10) потребна докуметација за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета за радницу/власницу:

 1. Захтев
 2. Дознаке од гинеколога (оригинал)
 3. Потврда о оствареној заради за 12 месеци (бруто  зарада)
  1. обрачун зараде, односно накнаде зараде који је дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
  2. извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
  3. Изводи из ППП ПД за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство,
 4. Решење о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета (књиговођа)
 5. Уговор о раду (копија)
 6. М-3а и  М-2 (пријава  на  пензијско) копија и оригинал на увид
 7. Радна књижица или уверење из Централног регистра (копија и оригинал на увид)
 8. Изводи из МК рођених за сву децу (оригинали)
 9. Лична карта за подносиоца захтева (копија)
 10. Оверена здравствена књижица (копија)

Неопходна документација за остваривање права предаје се у просторијама Одељења за друштвене делатности, канцеларија број 7 .

Шта ми је потребно за остваривање права на посебну негу детета?

На основу Закона о раду (“Службени  гласник РС”бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл.10.до 13. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС” бр.16/02,115/05 и 107/09) члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са  децом (“Службени гласник  РС” бр.29/02,80/04,123/04,17/06,107/06,51/10,73/10) потребна докуметација за одсуство са рада ради посебне неге детета за радницу/власницу:

За остваривање права на посебну негу детета неопходно је да је родитељ подносилац захтева у радном односу. Након добијеног решења и извештаја комисије подносилац захтева предаје захтев за посебну негу детета у Одељењу за друштвене делатности у канцеларији број 7.

 1. Захтев,
 2. Дознаке од гинеколога (оригинал),
 3. Потврда о оствареној заради за 12 мјесеци – бруто,
 4. Решење о одсуству ради посебне неге детета,
 5. Решење комисије,
 6. Извештај Комисије
 7. Лична карта подносиоца захтева - копија
 8. Оверена здравствена књижица – копија.

До када послодавци треба да предају документа за рефундацију средстава утрошених за породиље које су оствариле право на породиљско боловање, одсуство ради неге детета или одсуство ради посебне неге детета?

На основу члана 11. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са  децом (“Службени гласник  РС” бр.29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10) послодавац је дужан да до 9. у месецу достави неопходна документа како би се благовремено обезбедила средства за рефундацију. Сва уредно предата документа до 9. у месецу биће обрађена и средства ће послодавцима бити рефундирана до краја текућег месеца. Документа предата након 9. у месецу биће обрађена и рефундирана наредног месеца.

Неопходна документа које послодавац предаје у Одељењу за друштвене делатности у канцеларији број 7 су:

 1. НЗ-1 образац
 2. ППП-ПД образац
 3. Извод из банке са исплаћеним порезима и нето зарадом на име породиље

Шта ми треба да би остварио право на родитељски додатак?

Родитељски додатак остварује мајка на прво, друго, треће, четврто и у четвртом порођају уколико добије близанце.

Уз захтев РД-1 које издаје  Министарство рада, запошљавања и социјалне политике прилазе

 1. Фотокопију личних карти;
 2. Уверење о држављанству;
 3. пријаву пребивалишта за децу о којој непосредно брине
 4. Фотокопију своје оверене здравствене кнњижице;
 5. Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев;
 6. Изводе из МК рођених за сву своју децу, издате у складу са Законом о матичним књигама ( Службени гласник РС’’, бвр.20/09)

На основу члана 18. и 192.став 1. Закона о општем управном поступку ( ’’Сл.лист СРЈ’’, бр.33/97, 31/01, и Сл.гласник РС, бр.30/10), чл.14-16 Закона о финансијској подршци породици са децом (  ’’Сл.гласник РС’’, бр.16/02, 115/05, 107/09 ) чл.16-18 Правилника о блиим условима и начину остваривања права ба финансијску подршку породицу са децом ( Службени гласник РС’’, бр.29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10 ) поступајући по захтеву који је поднела мајка доноси се позитивно решење.

Да ли право на родитељски додатак остварује отац?

Право на родитељски додатак ако испуњава прописане услове може остварити и отац детета, уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Када отац детета у складу са Законом остварује право на родитељски додатак уз захтев за признавање права, поред доказа за мајку детета, подноси исте доказе за себе и један од следећих доказа:

 1. Извод из матичне књиге умрлих
 2. Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете
 3. Одлуку надлежног органа старатељства да је мајка лишена родитељског права;
 4. Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је лишена пословне способности.
 5. Потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку

Да ли има отац право на родитељски додатак уколико је мајка страни држављанин?

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак, у случају када је мајка детета страни држављанин, потребно је да отац детета приложи, поред прописаних доказа за себе и доказе који се односе на испуњеност услова на страни мајке

Мнистарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања је оценило да у циљу обезбеђивања благовременогм, једнаког и законитог поступања општинских-градских управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда републике Србије, број ИУ-40/2012 а у складу са Законом о државној управи, неопходно је донети посебну Инструкцију којом се уређују обавезе општинских-градских управа у поступку остваривања права на родитељски додатак када је мајка страни држављанин. У том смислу потребно је приложити:

 1. Доказ да мајка има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопију исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша)
 2. Доказ о здравственом осигурању мајке;
 3. Доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;
 4. Уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 5. Доказ да у земљи уобичајеног боравишта чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право у односу на дете за које је поднела захтев за родитељски додатак

Наведени докази морају бити у складу са правилима утврђеним за признавање страних-јавних исправа, преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Апостилом.

Повратник сам из иностранства, како могу да упишем децу у Школу?

То можете урадити на следећи начин.Обратите се директору Школе која је најближа Вашем месту становања и Ваша деца ће бити условно уписана. Биће условно уписана све док Ви не донесете неопходну документацију о завршеном разреду или разредима у иностранству коју је потребно упутити Министарству просвете на нострификацију, односно на признавање завршеног или завршених разреда.

Завршио сам основне академске студије, интересује ме да ли могу да заснујем радни однос у школи и на који начин?

Са основним академски студијама, можете да заснујете радни однос у Школи, само на одређено радно време, и то ако нема лица која су завршила по старом програму и лица са завршеним мастер студијама. За рад на неодређено радно време по Закону, потребно је одговарајуће високо образовање по старом програму, а ако су завршене основне академске студије обавезне су и  завршене мастер студије.

За које пројекте се спроводи поступак процене утицаја на животну средину?

Поступак процене утицаја на животну средину се спроводи за пројекте који се налазе на листи ИИ Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја  и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Напред наведено није једини критеријум за одлучивање о спровођењу поступка процене.

Након обавештавања јавности од стране надлежног органа, омогућава се заинтересованим органима, организацијама и грађанима да доставе своја мишљења у вези предметног пројекта. Ако у достављеном мишљењу постоје оправдани разлози за спровођење поступка процене, Одедљење ће одлучити да се за наведени пројекат спроведе поступак процене.

Опис макро и микро локације такође су од утицаја за одлуку Одељења.

Када се, у којим случајевима се подноси захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за места на којима се складишти инертни и неопасни отпад?

На местима на којима се складишти мање од 10 тона инертног отпада издаје се ПОТВРДА о изузимању од обавезе прибављања дозволе.

Где се одлаже кабасти отпад-делови намештаја и кућни апарати (дотрајале машине, фрижидери и  др.)?

Наведени отпад се одлаже-односи у рециклажни центар који се налази у насеље Блажево-стари пут Нови Пазар-Рашка.

Коме да се обратим за уклањање стабала са јавних површина?

За уклањање стабала која свијим корењем уздижу тротоар или су стара и дотрајала треба се обратити Одељењу за заштиту животне средине, ППЗ, безбедност и здравље на раду. Одељење даје мишљење о уклањању стабла. Мишљење даје и ЈП „Дирекција за изградњу“ Нови Пазар. Ако је стабло за уклањање, мишљење се доставља комуналној инспекцији која доноси решење о уклањању стабла.

Где се врши испитивање квалитета воде?

Испитивање квалитета воде врши Завод за јавно здравље Нови Пазар.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops