A- A A+

Formirana radna grupa za utvrđivanje plana integriteta Grada

Gradonačelnik grada Novog Pazara, dr Meho Mahmutović, imenovanovao je koordinatora i članove radne grupe za izradu plana integriteta, nakon prethodno donete Odluke o izradi i sprovođenju plana integriteta.

Ovakav plan predstavla antikorupcijsku meru, a njegovo definisanje i primena obaveze su koje definiše Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Rok za izradu Plana integriteta je do kraja godine. Plan nastaje kao rezultat samoprocene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima. Cilj donošenja planova integriteta je jačanje integriteta institucije, koji podrazumeva individualnu čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu celovitost i usklađenost, kao i način postupanja u skladu sa moralnim vrednostima.

Donošenjem ove odluke ne rešavaju se pojedinačni slučajevi korupcije. već obezbeđuje efikasno i efektivno funkcionisanje institucija u javnom i privatnom sektoru, kao I uspostavljanje mehanizama koji će sprečiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i neprofesionalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije. Poseban cilj planova integriteta je podizanje svesti funkcionera i zaposlenih o štetnosti korupcije u pravcu postizanja "nulte toleranicije na korupciju".

Napominjemo da, prema pomenutom zakonu, obavezu donošenja plana integriteta imaju: državni organi i organizacije,organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe (ustanove kulture, obrazovanja, nauke, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja) i javna preduzeća.

Izvor: ODJELJENJE ZA INFORMISANJE

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika