A- A A+

Komisija za preispitivanje i analizu rada uputila izvještaj nadležnim organima

Komisija za preispitivanje i analizu rada bivše vlasti usvojila je Izvještaj i proslijedila ga nadležnim organima na postupanje. Utvrđeno je, da je grupa od oko dvadeset lica tokom dva mandata vlasti u opštini Novi Pazar fiktivnim izvođenjem radova, falsifikovanjem dokumentacije o izvođenju radova, namještanjem poslova, putem protivzakonitih ugovora i odluka oštetila grad, javna preduzeća i ustanove, najmanje za jedan godišnji budžet grada.

Budžet opštine Novi Pazar, Javno preduzeće "Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar", Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" i Sportski centar pretrpjeli su najveću štetu zbog zloupotreba prilikom izgradnje objekata komunalne infrastrukture, sportskih i drugih objekata, lokalnih puteva i ulica, vodovodne i kanalizacione mreže, prodaje nekretnina i na druge načine.

Komisija je utvrdila da su u periodu 2000-2008. godine organi lokalne samouprave (Skupština opštine, Opštinsko vijeće, Predsjednik opštine, Opštinska uprava), donosili odluke i druge akte, kojima su poslovi lokalne samouprave prenošeni na razna društva, privatna preduzeća, i druga pravna i fizička lica, što je suprotno Ustavu i protivne su odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o javnim preduzećima i obavljanju djelatnosti od opšteg interesa i Zakona o komuilanim djelatnostima, jer te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave u pogledu osnivanja javnih preduzeća, povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti i uređivanja opštih uslova za obavljanje komunalne djelatnosti.

Komisija je utvrdila da je u funkcionisanju organa vlasti u periodu 2004-2008 godine uspostavljen paralelizam tijela i organa kao metoda zaštite u protivzakonitom postupanju organa lokalne samouprave. Pod plaštom tijela i komisija, koje je formirao predsjednik opštine, a koje su inicijatori ili donosioci odluka, rješenja, planova, zaključaka, mišljenja, provodene su protivzakonite radnje prilikom prodaje nekretnina, izdavanja dokumenata, građevinskih dozvola i postupanja u vezi sa tim, donošenja odluka i rješenja u vezi prodaje i izdavanja građevinskih parcela, nadzora nad radom i postupanja u mnogim drugim situcijama.

Opština, odnosno lokalno rukovodstvo je umjesto investiranja u svoja preduzeća, angažovalo privatnu mehanizaciju za opšte radove, kroz potpisivanje ugovora o izvođenju radova i povjeravanje djelatnosti. Uvidom u izvode Uprave za trezor Ministarstva finansija jasno se uočava da su sredstva budžeta uplaćivana direktno na račune dobavljača i ako oni nisu budžetski korisnici. Komisija je utvrdila da u Opštinskoj upravi nije vršeno evidentiranje poslovnih promjena na računu budžeta u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, uredbom o budžetskom računovodstvu i drugim propisima.

Komisija je predložila iskorenjivanje korupcije i kriminala u organizacionim jedinicama Gradske uprave, Javnim komunalnim preduzećima i ustanovama promjenom postojećeg kadra, pravosudnim postupcima, raskidom ugovora o radu, raspoređivanjem radnika na druga radna mjesta. U okviru predloženih mjera, predviđeno je pokretanje postupaka protiv odgovornih lica primjenjujući Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih djela.

Izvor:Odeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika