A- A A+

Kаko se isporučuju nаručеnа dokumеntа?

Nаručеnа dokumеntа Mаtičnа službа šаlje na kućnu adresu poštom.
Sve informacije o načinu uplate za tražena dokumenta, o iznosima taksi i naknade, brojeve računa na koje treba izvršiti uplatu, kao i način na koji ćete poslati dokaz da ste uplatu izvršili, možete pronaći na sajtu Grada Novog Pazara. O ovom se možete informisati i telefonom, pozivom na broj 020/313-644 lokal 126, svakog radnog dana od 7 i 30h do 15h.

Kаko mogu dа provеrim dа li sе nаlаzim nа birаčkom spisku?

U ovom slučајu potrеbno је јаviti sе lično, svakog radnog dana, u Odsek za birački spisak Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara. Odsek se nalazi na drugom spratu, u kаncеlаriјi br. 22.
Poveru takođe možete odraditi i posetom sajta Grada Novog Pazara, pod sekcijom usluge nalazi se link “Upit u jedinstveni birački spisak” ili posetom sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koristeći opciju “Birаčki spisаk”.
Unosom Јеdinstvеnog mаtičnog broја dobićеtе informаciје o osobi i mеstu gdе је osobа upisаnа u birаčki spisаk. Napominjemo da se Bаzа birаčkog spiskа redovno аžurirа i da je kаo tаkvа rеlеvаntnа.

Da li se kod Vas može dobiti besplatan pravni savet?

U sklopu Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, postoji Služba za pružanje besplatne pravne pomoći u kojoj možete dobiti primarnu pravnu zaštitu koja podrazumeva davanje pravnih saveta, iniciranje postupka ( pisanje tužbi, predloga, molbi, žalbi , krivičnih prijava i dr.)

Ko može da bude korisnik usluga koje pruža Službe za besplatnu pravnu pomoć?

Služba pravne pomoći je osnovana prevashodno radi pružanja pravnih usluga socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na teritoriji grada, kao i licima lošeg materijalnog stanja.
Odlukom o službi pravne pomoći neke kategorije stanovništva su oslobođene plaćanja naknade (korisnici materijalnog obezbeđenja, privremeno nezaposlena lica sa evidencije nezaposlenih, radnici kojima je prestao radni odnos kao posledica proglašavanja za ekonomski odnosno tehnološki višak i dr.)

Da li radnici Službe za besplatnu pravnu pomoć mogu da zastupaju stranke pred sudom?

Zaposleni službe ne mogu da zastupaju stranke pred sudskim organima. Oni samo mogu da iniciraju postupke, ali ne i da budu zastupnici stranaka.

Kako da ostvarim pravo na umanjenje računa za elektricnu energiju?

Prema Uredbi o energetski zaštićenom, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije (Službeni glasnik RS br. 112/15), pravo na umanjenje računa imaju korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, kao i druga lica, koja uz zahtev podnose dokaze o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva, zatim dokaze o stambenom prostoru i drugo. U suštini pravo ostvaruju građani sa nižim finansijskim sredstvima, odnosno prihodima, i da nisu veliki potrošači energije.

Koja su dokumenta potrebna za ostvarivanje prava na dečiji dodatak?

Ovo pravo regulise Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ( Sl.glasnik RS br16/02, 115/2005, 107/09) i Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ( Sl.glasnik RS br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 i 73/10). Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se Odsek za društvenu brigu o deci pri Odeljenju za društvene delatnosti, Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

 1. izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
 3. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 4. fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva;
 5. potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva;
 6. potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 7. poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
 8. dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice);
 9. školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 10. dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);

Šta mi treba ako sam samohrani roditelj?

Potrebno je sve što je nabrojano, a od dodatnih dokumenata zavisno od konkretne situacije, jedan od ovih dokaza:

 1. izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim;
 2. sudska presuda o samostalnom vršenju roditeljskog prava;
 3. rešenje invalidske komisije i potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da roditelj nije ostvario pravo na porodičnu penziju;
 4. potvrda nadležnog kazneno-popravnog zavoda da je drugi roditelj na odsluženju zatvorske kazne duže od šest meseci.

Ne smatra se samohranim roditeljem u smislu Zakona, roditelj koji po prestanku ranije bračne, odnosno vanbračne zajednice, zasnovao novu bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu.

Na koliko dece mogu ostvariti pravo na dečiji dodatak?

Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
Izuzetno, majka koja ima troje dece a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na dečiji dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju.

Šta mi je potrebno za ostvarivanje prava na porodiljsko bolovanje?

Za ostvarivanje prava na porodiljsko bolovanje ima svako lice koje je u radnom odnosu pre otvaranja doznaka od ginekologa ili pre porodjaja.
Na osnovu Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”br.24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), čl.10.do 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” br.16/02,115/05 i 107/09) člana 6. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” br.29/02,80/04,123/04,17/06,107/06,51/10,73/10) potrebna dokumetacija za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta za radnicu/vlasnicu:

 1. Zahtev
 2. Doznake od ginekologa (original)
 3. Potvrda o ostvarenoj zaradi za 12 meseci (bruto zarada)
  1. obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
  2. izveštaj (izvod) banke o isplaćenoj zaradi i uplaćenim porezima i doprinosima za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
  3. Izvodi iz PPP PD za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo,
 4. Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta (knjigovođa)
 5. Ugovor o radu (kopija)
 6. M-3a i M-2 (prijava na penzijsko) kopija i original na uvid
 7. Radna knjižica ili uverenje iz Centralnog registra (kopija i original na uvid)
 8. Izvodi iz MK rođenih za svu decu (originali)
 9. Lična karta za podnosioca zahteva (kopija)
 10. Overena zdravstvena knjižica (kopija)
  Neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava predaje se u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti, kancelarija broj 7 .

Šta mi je potrebno za ostvarivanje prava na posebnu negu deteta?

Na osnovu Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”br.24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), čl.10.do 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” br.16/02,115/05 i 107/09) člana 6. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” br.29/02,80/04,123/04,17/06,107/06,51/10,73/10) potrebna dokumetacija za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta za radnicu/vlasnicu:
Za ostvarivanje prava na posebnu negu deteta neophodno je da je roditelj podnosilac zahteva u radnom odnosu. Nakon dobijenog rešenja i izveštaja komisije podnosilac zahteva predaje zahtev za posebnu negu deteta u Odeljenju za društvene delatnosti u kancelariji broj 7.

 1. Zahtev,
 2. Doznake od ginekologa (original),
 3. Potvrda o ostvarenoj zaradi za 12 mjeseci – bruto,
 4. Rešenje o odsustvu radi posebne nege deteta,
 5. Rešenje komisije,
 6. Izveštaj Komisije
 7. Lična karta podnosioca zahteva - kopija
 8. Overena zdravstvena knjižica – kopija.

Do kada poslodavci treba da predaju dokumenta za refundaciju sredstava utrošenih za porodilje koje su ostvarile pravo na porodiljsko bolovanje, odsustvo radi nege deteta ili odsustvo radi posebne nege deteta?

Na osnovu člana 11. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” br.29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10) poslodavac je dužan da do 9. u mesecu dostavi neophodna dokumenta kako bi se blagovremeno obezbedila sredstva za refundaciju. Sva uredno predata dokumenta do 9. u mesecu biće obrađena i sredstva će poslodavcima biti refundirana do kraja tekućeg meseca. Dokumenta predata nakon 9. u mesecu biće obrađena i refundirana narednog meseca.
Neophodna dokumenta koje poslodavac predaje u Odeljenju za društvene delatnosti u kancelariji broj 7 su:

 1. NZ-1 obrazac
 2. PPP-PD obrazac
 3. zvod iz banke sa isplaćenim porezima i neto zaradom na ime porodilje

Šta mi treba da bi ostvario pravo na roditeljski dodatak?

Roditeljski dodatak ostvaruje majka na prvo, drugo, treće, četvrto i u četvrtom porođaju ukoliko dobije blizance.
Uz zahtev RD-1 koje izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike prilaze

 1. Fotokopiju ličnih karti;
 2. Uverenje o državljanstvu;
 3. Prijavu prebivališta za decu o kojoj neposredno brine
 4. Fotokopiju svoje overene zdravstvene knnjižice;
 5. Uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev;
 6. Izvode iz MK rođenih za svu svoju decu, izdate u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama ( Službeni glasnik RS’’, bvr.20/09 )

Na osnovu člana 18. i 192.stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ( ’’Sl.list SRJ’’, br.33/97, 31/01, i Sl.glasnik RS, br.30/10), čl.14-16 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ( ’’Sl.glasnik RS’’, br.16/02, 115/05, 107/09 ) čl.16-18 Pravilnika o bliim uslovima i načinu ostvarivanja prava ba finansijsku podršku porodicu sa decom ( Službeni glasnik RS’’, br.29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 i 73/10 ) postupajući po zahtevu koji je podnela majka donosi se pozitivno rešenje.

Da li pravo na roditeljski dodatak ostvaruje otac?

Pravo na roditeljski dodatak ako ispunjava propisane uslove može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.
Kada otac deteta u skladu sa Zakonom ostvaruje pravo na roditeljski dodatak uz zahtev za priznavanje prava, pored dokaza za majku deteta, podnosi iste dokaze za sebe i jedan od sledećih dokaza:

 1. Izvod iz matične knjige umrlih
 2. Uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete
 3. Odluku nadležnog organa starateljstva da je majka lišena roditeljskog prava;
 4. Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je lišena poslovne sposobnosti.
 5. Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku

Da li ima otac pravo na roditeljski dodatak ukoliko je majka strani državljanin?

Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, u slučaju kada je majka deteta strani državljanin, potrebno je da otac deteta priloži, pored propisanih dokaza za sebe i dokaze koji se odnose na ispunjenost uslova na strani majke
Mnistarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja je ocenilo da u cilju obezbeđivanja blagovremenogm, jednakog i zakonitog postupanja opštinskih-gradskih uprava u primeni i sprovođenju Odluke Ustavnog suda republike Srbije, broj IУ-40/2012 a u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, neophodno je doneti posebnu Instrukciju kojom se uređuju obaveze opštinskih-gradskih uprava u postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak kada je majka strani državljanin. U tom smislu potrebno je priložiti:

 1. Dokaz da majka ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopiju isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša)
 2. Dokaz o zdravstvenom osiguranju majke;
 3. Dokaz o postojanju bračne odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta;
 4. Uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
 5. Dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo u odnosu na dete za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak

Navedeni dokazi moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznavanje stranih-javnih isprava, prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Apostilom.

Povratnik sam iz inostranstva, kako mogu da upišem decu u Školu?

To možete uraditi na sledeći način.Obratite se direktoru Škole koja je najbliža Vašem mestu stanovanja i Vaša deca će biti uslovno upisana. Biće uslovno upisana sve dok Vi ne donesete neophodnu dokumentaciju o završenom razredu ili razredima u inostranstvu koju je potrebno uputiti Ministarstvu prosvete na nostrifikaciju, odnosno na priznavanje završenog ili završenih razreda.

Završio sam osnovne akademske studije, interesuje me da li mogu da zasnujem radni odnos u školi i na koji način?

Sa osnovnim akademski studijama, možete da zasnujete radni odnos u Školi, samo na određeno radno vreme, i to ako nema lica koja su završila po starom programu i lica sa završenim master studijama. Za rad na neodređeno radno vreme po Zakonu, potrebno je odgovarajuće visoko obrazovanje po starom programu, a ako su završene osnovne akademske studije obavezne su i završene master studije.

Za koje projekte se sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu?

Postupak procene uticaja na životnu sredinu se sprovodi za projekte koji se nalaze na listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.
Napred navedeno nije jedini kriterijum za odlučivanje o sprovođenju postupka procene.
Nakon obaveštavanja javnosti od strane nadležnog organa, omogućava se zainteresovanim organima, organizacijama i građanima da dostave svoja mišljenja u vezi predmetnog projekta. Ako u dostavljenom mišljenju postoje opravdani razlozi za sprovođenje postupka procene, Odedljenje će odlučiti da se za navedeni projekat sprovede postupak procene.
Opis makro i mikro lokacije takođe su od uticaja za odluku Odeljenja.

Kada se, u kojim slučajevima se podnosi zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za mesta na kojima se skladišti inertni i neopasni otpad?

Na mestima na kojima se skladišti manje od 10 tona inertnog otpada izdaje se POTVRDA o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole.

Gde se odlaže kabasti otpad-delovi nameštaja i kućni aparati (dotrajale mašine, frižideri i dr.)?

Navedeni otpad se odlaže-odnosi u reciklažni centar koji se nalazi u naselje Blaževo-stari put Novi Pazar-Raška.

Kome da se obratim za uklanjanje stabala sa javnih površina?

Za uklanjanje stabala koja svijim korenjem uzdižu trotoar ili su stara i dotrajala treba se obratiti Odeljenju za zaštitu životne sredine, PPZ, bezbednost i zdravlje na radu. Odeljenje daje mišljenje o uklanjanju stabla. Mišljenje daje i JP „Direkcija za izgradnju“ Novi Pazar. Ako je stablo za uklanjanje, mišljenje se dostavlja komunalnoj inspekciji koja donosi rešenje o uklanjanju stabla.

Gde se vrši ispitivanje kvaliteta vode?

Ispitivanje kvaliteta vode vrši Zavod za javno zdravlje Novi Pazar.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops