A- A A+

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

 

Grad Novi Pazar pristupio je izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara.

Cilj izrade Strategije je poboljšanje održivog razvoja teritorije zasnovano na unapređenju socijalnih, ekonomskih, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja, kao i aspekata životna sredine. Svi aspekti poboljšanja održivog razvoja definisaće se kroz rešavanje problema kao što su rešavanje braunfild lokacija i industrijske zone, uređenje neformalnih naselja, rešavanje društvenih i ekoloških problema, a i ono što je za grad Novi Pazar značajno, kao grad sa puno kulturno-istorijskih lokaliteta, zaštita kulturnog nasleđa. Kroz Strategiju definisaće se rešenja i probati da se reše problemi u raznim sektorima kao što su obrazovanje, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine.

Polaznu osnovu za formulisanje Strategije predstavljaju definisani pravci razvoja Republike Srbije, Evropske unije i grada Novog Pazara, kroz sagledavanje evropskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih dokumenata i dokumenata javnih politika, programa i projekata koji se realizuju u gradu Novom Pazaru.

Tokom procesa izrade strategije promovisaće se integralni participativni pristup planiranju urbanog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog i civilnog sektora u procesu odlučivanja i partnerstvo među institucijama.

Koraci u procesu izrade strategije 

Tokom izrade Strategije biće organizovani tematski okrugli stolovi, radionice, forumi za stručne i javne rasprave, na kojima će se usaglašavati predložena rešenja.

Institucionalni okvir za izradu strategije

Skupština grada Novog Pazara je na sednici održanoj 12. septembra 2022. godine donela odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara. Za potrebe izrade ove strategije formirana je radna grupa koju čine predstavnici stručnih služba gradske uprave, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i ključni partneri za razvoj grada.

 Dokumenta za preuzimanje:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf
2. Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu strategije razvoja urbanog razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf

 

Teritorijalni obuhvat strategije

Preliminarni teritorijalni obuhvat Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara obuhvata urbanu teritoriju grada Novog Pazara, pa se granica na severu pruža do KO Postenje, na zapadu ka naselju Deževa i KO Miščiće, na jugozapadu ka KO Ivanča i KO Rajčinoviće, tj ka naselju Pazarište i manastiru Sopoćani, ka jugu se pruža ka naselju i KO Mur, a na istoku ka KO Osoje i KO Izbice.

Obuhvat 

Upitnik za građane i građanke o kvalitetu života na teritoriji grada Novog Pazara

Svi zainteresovani građani i građanke mogu da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik je objavljen na naslovnoj stranici sajta grada Novog Pazara, a može se popuniti OVDE najkasnije do 12.1.2023. godine.

Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

 


Izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost grada Novog Pazara i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops