A- A A+

Imam ideju

Za sve kreativne, inovativne predloge koji  imaju za cilj da naš grad i život u njemu unaprede i učine bogatijim , zanimljivijim,  koncept imam ideju na je prava prilika.

Predloge  o  tome šta u Novom Pazaru treba menjati i na koji način, na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. mogu poslati svi koji žele da učestvuju u stvaranju  modernijeg, autentičnijeg, društveno bogatijeg Novog Pazara.

Želite dati doprinos kvalitetu života, unaprediti  infrastrukturu, obrazovni i zdravstveni  sistem, kulturu i umetnost, sport, rekreaciju, društvene aktivnosti i socijalne prilike?

Kreativni ste, drugačiji i želite da ukažete na sopstvenu preduzimljivost, uspešne pojedince i grupe iza kojih su konkretni rezultati ?

Pišite nam na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., kako bi smo konkretne, zanimljive ideje zajednički sproveli u delo.

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Načelnik Gradske uprave predstavlja i zastupa Gradsku upravu, daje uputstva i smernice za rad unutrašnjih organizacionih jedinica u pogledu načina izvršavanja poslova i zadataka, uskladjuje rad Gradske uprave i obezbešuje funkcionisanje uprave kao jedinstvenog organa, odgovara za zakonitost rada uprave, rešava sukobe nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica, daje mišljenja Skupštini grada, Gradonačelniku, Gradskom veću i radnim telima Skupštine grada o nacrtima propisa kao i druga pravna mišljenja, izdaje pojedinačna akta o radnim odnosima zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, vrši disciplinska i druga ovlašćenja prema zaposlenima u Gradskoj upravi, rešava o izuzeću službenog lica u Gradskoj upravi, stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za efikasan rad Gradske uprave, odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti, (za koju nije određena nadležnost drugog organa), kao i opreme manje vrednosti i potrošnog materijala, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika.

 

Načelnik gradske uprave

almir lekovic

Almir Leković

-dipl. pravnik-

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE


Zamenik načelnika Gradske uprave zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže načelniku Gradske uprave u svakodnevnom radu. Po nalogu načelnika Gradske uprave vrši poslove iz nadležnosti Gradske uprave.

 

Zamenik načelnika

nacelnik_gradske_uprave

Mirko Drmanić

-dipl.pravnik-

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE


Javna preduzeća

 

JP ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA NOVOG PAZARA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno preduzeće “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”
Sedište: ul. 28. Novembra bb, Novi Pazar
Matični broj: 20591510
PIB 106389646
Šifra delatnosti: 7111
Naziv delatnosti: Arhitektonska delatnost
Kontakt telefon: 020 / 323 222
Internet adresa: www.urbanizamnp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JP ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar
Sedište: ul. 28. Novembra bb, Novi Pazar
Matični broj: 20591447
PIB 106389718
Šifra delatnosti: 4299
Naziv delatnosti: Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Kontakt telefon: 020 / 313 154
Internet adresa: www.direkcijanp.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP GRADSKA ČISTOĆA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća”
Sedište: ul. 28. Novembra 35, Novi Pazar
Matični broj: 06986242
PIB 101784267
Šifra delatnosti: 3811
Naziv delatnosti: Skupljanje otpada koji nije opasan
Kontakt telefon: 020 / 314 566
Internet adresa: www.cistocanp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP GRADSKA TOPLANA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana”
Sedište: ul. 28. Novembra 35, Novi Pazar
Matični broj: 17227050
PIB 101787232
Šifra delatnosti: 3530
Naziv delatnosti:

Snabdevanje parom i klimatizacija

Kontakt telefon: 020 / 315 875
E-mail:  

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”
Sedište: ul. 28. Novembra 35, Novi Pazar
Matični broj: 07194129
PIB 101788008
Šifra delatnosti: 3600
Naziv delatnosti:

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Kontakt telefon: 020 / 311 773
Internet adresa: www.viknp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP PARKING SERVIS

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće "Parking servis Novi Pazar"
Sedište: ul. Kosančićeva bb, Novi Pazar
Matični broj: 21163597
PIB 109334611
Šifra delatnosti: 5221
Naziv delatnosti:

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Kontakt telefon: 020 / 319 921
Internet adresa: www.parkingservisnp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

 

GRADSKA UPRAVA

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda, u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: 

 1. Vodi registar obveznika izvornih prihoda grada;
 2. Vrši utvrđivanje izvornih prihoda grada rešenjem za koje nije propisano da ih utvrdjuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;
 3. Vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
 4. Vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
 5. Vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;
 6. Vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;
 7. Primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode;
 8. Vodi poresko računovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;
 9. Planira i sprovodi obuku zaposlenih;
 10. Pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj upravi;
 11. Po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju primenu je nadležna poreska uprava;
 12. Obezbeđuje primenu propisa o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja;
 13. Vrši izdavanje uverenja i potvrda očinjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 14. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Načelnik Gradske uprave rukovodi radom Uprave, organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga Uprave u skladu sa propisima, pruža potrebnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga Uprave. Odgovoran je za blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga Uprave.

 

Načelnik gradske uprave

mirzet bojadzic

Mirzet Bojadžić

-dipl. ekonomista-

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA

 


Javne ustanove

 

KULTURNI CENTAR "NOVI PAZAR"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Kulturni centar Novi Pazar
Sedište: Stevana Nemanje br.2, Novi Pazar
Matični broj: 07191979
PIB 101787554
Šifra delatnosti: 5914
Naziv delatnosti: Prikazivanje kinematografskih dela
Kontakt telefon: 020 / 313 069
Internet adresa: www.kcnovipazar.com
E-mail: dOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
   

ISTORIJSKI ARHIV "RAS"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Istorijski arhiv "Ras"
Sedište: Oslobođenja br.41, Novi Pazar
Matični broj: 07294026
PIB 101787562
Šifra delatnosti: 92512
Naziv delatnosti: Delatnost arhiva
Kontakt telefon: 020 / 318 282
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

MUZEJ "RAS"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Muzej "Ras" Novi Pazar
Sedište: Stevana Nemanje br.20, Novi Pazar
Matični broj: 17827367
PIB 101787579
Šifra delatnosti: 9102
Naziv delatnosti: Delatnost muzeja galerija i zbirki
Kontakt telefon: 020 / 331 681
Internet adresa: www.muzejras.org 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Turistička organizacija Novi Pazar
Sedište: 28. Novembra br.27, Novi Pazar
Matični broj: 17663666
PIB 104704194
Šifra delatnosti: 8413
Naziv delatnosti: Uređenje poslovanja i doprinos uspešniјem poslovanju u oblasti ekonomiјe
Kontakt telefon: 020 / 338 030
Internet adresa: www.tonp.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Narodna biblioteka "Dositej Obradović" Novi Pazar
Sedište: Gradski park bb, Novi Pazar
Matični broj: 07326203
PIB 101787587
Šifra delatnosti: 9101
Naziv delatnosti: Delatnost biblioteka i arhiva
Kontakt telefon: 020 / 331 010
Internet adresa: www.biblioteka-np.org.rs  
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.    

REGIONALNO POZORIŠTE NOVI PAZAR

Osnovni podaci

Poslovno ime: Regionalno pozorište Novi Pazar
Sedište: Stevana Nemanje br.2, Novi Pazar
Matični broj: 17473484
PIB 102747028
Šifra delatnosti: 9001
Naziv delatnosti: Izvođačka umetnost
Kontakt telefon: 020 / 322 819
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
    

KANCELARIJA ZA MLADE

Osnovni podaci

Poslovno ime: Kancelarija za mlade
Sedište: Mitrovačka bb, Novi Pazar (Sportska dvorana Pendik)
Matični broj: 17834223
PIB 108166681
Šifra delatnosti: 8559
Naziv delatnosti: Ostalo obrazovanje
Kontakt telefon: 020 / 312 233
Internet adresa: www.pazarce.info 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

DOM ZDRAVLJA NOVI PAZAR

Osnovni podaci

Poslovno ime: Dom zdravlja Novi Pazar
Sedište: Generala Živkovića br.1, Novi Pazar
Matični broj: 17828312
PIB 107659125
Šifra delatnosti: 8621
Naziv delatnosti: Opšta medicinska praksa
Kontakt telefon: 020 / 311 765
Internet adresa: www.dznovipazar.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Osnovni podaci

Poslovno ime: Centar za socijalni rad
Sedište: Stevana Nemanje br.198, Novi Pazar
Matični broj: 07191383
PIB 101795802
Šifra delatnosti:  
Naziv delatnosti:  
Kontakt telefon: 020 / 312 633
Internet adresa: www.centarzsrnovipazar.org.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

Osnovni podaci

Poslovno ime: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Sedište: Kej 37. Sandžačke divizije bb, Novi Pazar
Matični broj: 17827367
PIB 107539813
Šifra delatnosti: 5811
Naziv delatnosti: Izdavačka delatnost
Kontakt telefon: 020 / 322 822
Internet adresa: www.rcnp.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Predškolska ustanova "Mladost"
Sedište: Lug br.1, Novi Pazar
Matični broj: 07191375
PIB 101785946
Šifra delatnosti: 8510
Naziv delatnosti: Delatnost dnevne brige o deci
Kontakt telefon: 020 / 312 763
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
 
   

CENTAR ZA DECU I OMLADINU "DUGA"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Centar za decu i omladinu "Duga"
Sedište: Kompleks Jezero A, Novi Pazar
Matični broj: 17448781
PIB 102702661
Šifra delatnosti: 80420
Naziv delatnosti: Pomoćne obrazovne delatnosti
Kontakt telefon: 020 / 317 390
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
     

SPORTSKO-SAJAMSKA USTANOVA PENDIK

Osnovni podaci

Poslovno ime: Sportsko-sajamska ustanova Pendik
Sedište: Mitrovačka bb, Novi Pazar
Matični broj: 17834215
PIB 108166673
Šifra delatnosti:  
Naziv delatnosti:  
Kontakt telefon: 020 / 312 233
Internet adresa: www.dvoranapendik.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika