PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI O UNUTRAŠNJOJ
OGRANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA Preuzmite PDF

GRADSKA UPRAVA - ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

ODELJENJE ZA LOKALNI
EKONOMSKI RAZVOJ

Almir Kecap, diplomirani ekonomista
Načelnik odeljenja

Ul. Stevana Nemanje 2
36300 Novi Pazar
Kancelarija br.46-47
tel. 020 313 644

POŠALJITE PISMO ALMIRU KECAPU


Ime i prezime

E-mail adresa

Poruka

MOLIMO POPUNITE SVA POLJA

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 • se obrazuje radi aktivnog preuzimanja odgovornosti za lokalni ekonomski razvoj, radi boljeg i efikasnijeg planiranja, pripreme, koordinacije, upravljanja, realizacije i nadzora nad aktivnostima iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja na teritoriji grada Novog Pazara. U tom cilju obrazuje se za obavljanje sledećih poslova: predlaganja gradonačelniku i Gradskom veću stimulativnih mera za otvaranje novih MSP i privlačenje direktnih stranih i domaćih investicija, pripreme predloga pravnih akata u oblasti ekonomskog razvoja, priprema predloga projekata identifikovanih u Strategiji održivog razvoja, saradnja sa ministarstvima, razvojnim agencijama, donatorskim organizacijama i ostalim relevantnim faktorima na pripremi i sprovođenju projekata od strateškog značaja za Grad, predlaganja Gradonačelniku i Gradskom veću propisa kojima se unapređuje sistem izvornih javnih prihoda i daje mišljenje na akte kojima se menja stopa, odnosno visina izvornih prihoda lokalne samouprave ili na drugi način utiče na položaj poreskih obveznika-privrednih subjekata, pružanja mišljenja za usvajanje i sprovođenje Lokalnih investicionih programa, pokretanja inicijativa za uspostavljanje industrijskih i tehnološkog parka, poslovnih inkubatora, kao i za sanaciju i rehabilitaciju degradiranih površina na teritoriji Grada, pokretanja inicijative za izradu, izmenu ili dopunu urbanističkih planskih akata (namena površina, plan parcelacije građevinskog zemljišta, plan mreže i objekata saobraćajne, energetske, vodoprivredne, komunalne i druge infrastrukture) u cilju stvaranja uslova za efikasniji privredni razvoj i daje mišljenje u postupku koji nije pokrenut po inicijativi odeljenja, davanja mišljenja u postupku dodele građevinskog zemljišta na trajno i privremeno korišćenje i vršenja kontrole namenskog korišćenja građevinskog zemljišta, predlaganja mera za poboljšanje inspekcijskih i upravnih procedura koje utiču na ekonomski razvoj, predlaganja mera za smanjenje stope nezaposlenosti i smanjenje siromaštva, predlaganja mera za poboljšanje radne sposobnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe, pružanja potrebne podrške tokom procesa strateškog planiranja, konstantnom komunikacijom sa Savetom za održivi razvoj Grada i Privrednim savetom Grada, praćenjem aktivnosti i sastanaka ovih saveta i izveštavanjem o rezultatima tih sastanaka u pisanom obliku sa datim zaključcima i predlozima, nadzorom nad realizacijom projekata od ekonomskog značaja proisteklih iz Strateškog plana za LER - Strategije održivog razvoja Grada Novog Pazara i ažuriranjem, iniciranjem i izradom novih strateških dokumenata za lokalni ekonomski razvoj, poslova marketinga, u okviru kog posebno poslova pripreme promotivnog materijala (brošure, prospekti, CD materijali, prikaz Grada, internet strana, elektronski bilteni, pregled privrednih potencijala i ponude Grada), - distribucija ambasadama drugih zemalja, kancelarijama raznih komora u inostranstvu, trgovinskim odsecima stranih ambasada u zemlji, izložbe, drugim opštinama-gradovima i regionima u zemlji i inostranstvu, organizacije promotivnih manifestacija, učešće na sajmovima i privrednim izložbama, organizacije i učešća u organizaciji i pripremi informativnih kampanja o važnosti direktnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu, životnu sredinu, filantropske aktivnosti, predstavljanje grada ili opštine na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za ekonomski razvoj, održavanje postojećih, privlačenja novih i širenja lokalnih poslovnih aktivnosti i u vezi s tim održavanje stalnih kontakata sa predstavnicima investitora (domaćih i stranih), sistemski pristup u odnosima sa potencijalnim investitorima, organizacija obilazaka namenjenih potencijalnim klijentima, privrednih potencijala interesantnih za investiranje, stvaranja i održavanja baze podataka: o raspoloživoj stručnoj radnoj snazi u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, uključujući bazu podataka o nezaposlenima i zaposlenima; o lokalnim kompanijama; o novim domaćim i stranim investitorima; o slobodnom gradskom građevinskom zemljištu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja, raspoloživim investicionim resursima (postojeća industrijska postrojenja i objekti i postojeće kompanije zainteresovane za zajednička ulaganja); o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada i privatnom vlasništvu - iskorišćenost, cene iznajmljivanja, prodajna cena, veličina; sa kontakt informacijama u republičkoj i lokalnoj administraciji i javnim preduzećima, kao i u ostalim relevantnim institucijama; obrazovnih i finansijskih institucija u Gradu; o mogućnostima za privatizaciju, kontakata i direktne podrške lokalnoj poslovnoj zajednici, odnosno održavanje dnevnih kontakata sa lokalnim preduzetnicima, organizacija istraživanja u cilju unapređenja njihovih poslovnih sposobnosti, procena i vrednovanje mogućnosti za jačanje kapaciteta instrumenata podrške lokalnom ekonomskom razvoju, pružanje pravne i tehničke podrške, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija, kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovna udruženja, organizacija treninga za MSP i preduzetnike u oblasti pisanja projekata i pripreme dokumentacije za kreditne zahteve, u saradnji sa Republičkom agencijom za registraciju privrednih subjekata, pružanje pomoći lokalnim preduzetnicima u registraciji i preregistraciji i promovisanje koncepta preduzetništva i javno privatnih partnerstava, podrške procesu strateškog planiranja (dnevna komunikacija sa Komisijom za strateško planiranje), praćenje aktivnosti i sastanaka Komisije (pomoć u procesu izveštavanja, pripreme zaključaka i preporuka), nadzor nad realizacijom projekata proisteklih iz strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja i izveštavanje o procesu, podsticaja finansiranja putem kontakata sa poslovnim bankama koje imaju filijalu.
 • Poslovi Odeljenja su i pripremiti lokalnu zajednicu, upravu, javna preduzeća, ustanove i institucije za procese evrointegracija i regionalnu politiku razvoja u periodu do priključenja Srbije EU, definisati probleme u okviru strateške politike razvoja grada i regiona, određujući prioritete koji će se zvanično podržati svim raspoloživim sredstvima i na svim nivoima, pripremiti plan delovanja Odseka u periodu do narednih izbora kao i plan razvoja u narednom izbornom ciklusu a koji je u skladu sa definisanim prioritetima regionalnog razvoja, formirati radne grupe, koje će se baviti različitim oblastima u skladu sa strateškim opredeljenjem razvoja a u skladu sa politikom Evropske unije o prioritetima razvoja regiona i akcenat staviti na brži razvoj grada Novog Pazara u svojstvu pogranične regije, podsticati i vršiti savetodavnu ulogu u procesu prilagođavanja poslovanja ustanova i privrednih subjekata koji su direktni korisnici budžeta lokalne samouprave da bi se prilagodili standardima Evropske unije, ukazujući na nove izvore finansiranja iz fondova EU, obrazovati stručni tim koji će se savetodavno baviti donacijama i fondovima EU, pomagati svim zainteresovanim čiji projekti odgovaraju prethodno utvrđenim prioritetima zajednice i regiona, odgovorno preuzeti lobiranje, u skladu sa zakonima, kod svih struktura i instanci presudnih za realizaciju projekata, sarađivati sa svim političkim strukturama i kancelarijama koje se bave procesima integracija obezbeđujući međunarodne i regionalne saradnje i podrške u skladu sa zakonskim mogućnostima regiona kome se pripada i povezati se sa evropskim institucijama i telima u skladu sa statusom Srbije u procesu integracija, podsticati i omogućavati sve oblike obuka za odbornike, Gradsko veće i zainteresovane u vezi sa evrointegracijama, standardima, institucijama i zakonima.

LER - VIZIJA GRADA NOVOG PAZARA

Da Novi Pazar postane: privredni, turistički i kulturni centar; poželjna destinacija za život i rad i mesto za sigurnu budućnost građana.

MISIJA ODELJENJA ZA LER JE JAČANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA KROZ:

• privlačenje novih investicija (domaćih i stranih-FDI)
• pružanje podrške lokalnoj poslovnoj zajednici
• jačanje preduzetništva i stvaranje povoljnih uslova za
  poboljšanje kvaliteta života
• jačanje privrednog razvoja grada Novog Pazara kroz
  upravljanje
• praćenje (monitoring) i realizaciju projekata i aktivnosti od
  od ekonomskog značaja

NASLOVNA VESTI INFO PULT KONTAKT

Copyright Grad Novi Pazar


ALMIR KECAP
Načelnik odeljenja za lokalni ekonomski razvoj

Almir Kecap, rođen 1982.godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Novom Pazaru, Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Od 2008.godine zaposlen u Gradskoj upravi grada Novog Pazara. U međuvremenu raspoređivan na poslovima u Odseku za budžet u Odeljenju za finansije, kao i na poslovima zamenika načelnika u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj. Od 16 novembra 2012.godine raspoređen na poslovima načelnika Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

A. LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ


"Lokalni ekonomski razvoj predstavlja proces u kome učestvuju predstavnici svih sektora na lokalnom nivou, kako bi zajedničkim snagama što više unapredili privredu i stvorili čvrstu i održivu ekonomiju. To je sredstvo za privlačenje kapitalnih investicija i otvaranje kvalitetnih radnih mesta, u cilju poboljšanja kvaliteta života za sve ljude koji žive u tom okruženju. Lokalni ekonomski razvoj podstiče javni, privatni i civilni sektor da uspostave odnose uzajamnog partnerstva i kroz saradnju pronađu rešenja za zajedničke ekonomske izazove. Kroz proces lokalno ekonomskog razvoja, lokalno stanovništvo se motiviše da koristi preduzetništvo, rad, kapital i druge lokalne resurse u ostvarivanju prioriteta svoje zajednice".

Izvor: Definicija je preuzeta iz Strategic Planning for Local Economic Development, UN-HABITAT and ECOPLAN International Inc.


PROCES LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA OBUHVATA:


Kontekst za lokalni ekonomski razvoj
(Evropske integracije, Država, Regionalna/Međuopštinska saradnja, Lokalna Zajednica)

Uključivanje bitnih predstavnika građana i lokalnog poslovnog sektora
I
Unapređenje kapaciteta gradova / opština za lokalni ekonomski razvoj
I
Sredstva za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja
I
Strateško planiranje ekonomskog razvoja
I
Sredstva i tehnike za sprovođenje projekata ekonomskog razvoja
I
Praćenje i ocena realizacije projekata ekonomskog razvoja

 INSTITUCIONALNI OSNOV ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Iskustva razvijenih evropskih zemalja i SAD, pokazuju da je za lokalni ekonomski razvoj (LER) osim stimulativnih zakona, vrlo bitna i dobro organizovana lokalna samouprava. U pomenutim državama, u većini opština - gradova postoji odeljenje koje se, isključivo bavi pitanjem LER.


INSTITUCIJE ZA PODRŠKU INVESTITORIMA:Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,
Gradska uprava; Kontakt osoba: Almir Kecap, Tel.: 020/313-644


SEDA (Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka);
Kontakt osoba: Samir Kačapor, Tel.: 020/332-700


ASSTEX (Asocijacija tekstilaca),
Kontakt osoba: Balija Nermin, Tel.: 020/319-966


Opšte udruženje preduzetnika,
Kontakt osoba: Saladin Hamzagić, Tel.: 020/319-993.RADNA SNAGA:

Potencijalnim investitorima nudimo kvalitetnu i konkurentnu radnu snagu. Od ukupnog broja stanovnika(prema nezvanicnim podacima ima oko 125.000), 60% je radno sposobno.


ZAŠTO SRBIJA / ULOŽITE U SRBIJU / SRBIJA KAO INVESTICIONA LOKACIJA

B. FUNKCIJE ODELJENJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ


Glavna svrha odeljenja za LER jeste da razvija zajednicu koja pruža povoljne uslove za poslovanje, u kojoj će se otvarati nova radna mesta, povećati ulaganja, uspostavljati privatno-javna partnerstva i napredovati poslovni sektor.


1. SAVETODAVNA FUNKCIJA GRADONAČELNIKU, GRADSKOM VEĆU


 • Predlaže Gradonačelniku i Gradskom Veću stimulativne mere za otvaranje novih MSP i privlačenje direktnih stranih/domaćih investicija
 • Priprema predloge regulative u oblasti ekonomskog razvoja
 • Predlaže Gradonačelniku i Gradskom veću propise kojima se unapređuje sistem izvornih javnih prihoda i daje mišljenje na akte kojima se menja stopa odnosno visina izvornih prihoda lokalne samouprave ili na drugi način utiče na položaj poresnih obveznika – privrednih subjekata
 • Pruža mišljenje za usvajanje i sprovođenje Lokalnih investicionih programa
 • Pokreće inicijative za uspostavljanje industrijskih i tehnološkog parka, poslovnih inkubatora, kao i za sanaciju i rehabilitaciju degradiranih površina na teritoriji Grada
 • Pokreće inicijativu za izradu, izmenu ili dopunu urbanističkih planskih akata (namena površina, plan parcelacije građevinskog zemljišta, plan mreže i objekata saobraćajne, energetske, vodoprivredne, komunalne i druge infrastrukture) u cilju stvaranja uslova za efikasniji privredni razvoj i daje mišljenje u postupku koji nije pokrenut po njenoj inicijativi)
 • Daje mišljenje u postupku dodele građevinskog zemljišta na trajno i privremeno korišćenje i vrši kontrolu namenskog korišćenja građevinskog zemljišta
 • Predlaže mere za poboljšanje inspekcijskih i upravnih procedura koje utiču na ekonomski razvoj
 • Predlaže mere za smanjenje stope nezaposlenosti i smanjenje siromaštva
 • Predlaže mere za poboljšanje radne sposobnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe

 • 2. PRUŽANJE POTREBNE PODRŠKE TOKOM PROCESA STRATEŠKOG PLANIRANJA


 • Konstantna komunikacija sa Savetom za održivi razvoj Grada i Privrednim savetom Grada Novog Pazara
 • Praćenje aktivnosti i sastanaka Saveta za održivi razvoj Grada i Privrednog saveta Grada (izveštavanje o rezultatima sastanaka Saveta za razvoj grada i Privrednog saveta u pisanom obliku sa datim zaključcima i predlozima)
 • Nadzor nad realizacijom projekata od ekonomskog značaja proisteklih iz Strateškog plana za LER-Strategije održivog razvoja Grada Novog Pazara
 • Ažururanje, iniciranje i izrada novih strateških dokumenata za lokalni ekonomski razvoj

 • 3. PRIPREMA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROJEKATA OD EKONOMSKOG ZNAČAJA


 • analiza uslova na tržištu i istraživanje mogućnosti za pokretanje razvojnih projekata;
 • komunikacija sa međunarodnim organizacijama i donatorima
 • koordinacija rada prisutnih donatora međunarodnih organizcija
 • istraživanje mogućnosti za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe;
 • priprema predloga razvojnih projekata;
 • upravljanje sprovođenjem razvojnih projekata.

 • 4. ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH, PRIVLAČENJE NOVIH I ŠIRENJE LOKALNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI


 • Stalni kontakt sa prestavnicima domaćih i stranih investitora
 • Sistematski pristup odnosima sa potencijalnim investitorima
 • Organizacija obilazaka privrednih potencijala, za potencijalne investitore
 • Organizuje pružanje pravne i druge stručne pomoći za unapređenje inovatorstva i pronalazaštva, kao i za njihovu primenu u privredi
 • Učestvuje u pregovorima sa investitorima
 • Koordiniše rad drugih Uprava i Javnih preduzeća i ustanova kada postoji inicijativa za privlačenje konkretnog investitora i kada se radi o projektima od značaja za lokalni ekonomski razvoj
 • Zahteva od gradskih uprava i javnih preduzeća i ustanova izvršavanje zadataka u cilju lokalnog ekonomskog razvoja

 • 5. ODRŽAVA I UNAPREĐUJE ODNOSE SA CENTRALNIM INSTITUCIJAMA ODGOVORNIM ZA EKONOMSKI RAZVO • Radi sa nadležnim republičkim telima i institucijama
 • Sarađuje sa Regionalnom privrednom komorom, lokalnim i regionalnim institucijama iz oblasti ekonomskog razvoja, poslovnim udruženjima i civilnim sektorom
 • Predlaže programe za podsticaj zapošljavanja u saradnji sa Filijalom Nacionalne Službe za Zapošljavanje (NSZ)
 • Zarad poboljšanja pristupa poslovnim informacijama, u saradni sa nadležnim gradskim upravama, ustanovama i preduzećima, Republičim zavodom za statistiku, Republičkim geodetskim zavodom, Republičkim javnim preduzećima i drugim nadležnim telima i organizacijama uspostavlja i odžava objedinjeni informacioni sistem sa statističkim podacima i informacijama od značaja za poslovanje, ekonomski razvoj i povećanje zaposlenosti
 • Radi sa drugim gradovima i opštinama, razmenjuje najbolje prakse i preduzima aktivnosti za usklađivanje razvojnih mera

 • 6. STVARANJE I ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA


 • Priprema i održavanje baze podataka o raspoloživoj stručnoj radnoj snazi u saradnji sa NSZ, uključujući bazu podataka o nezaposlenima i zaposlenima
 • Priprema i održavanje baze podataka o lokalnim kompanijama
 • Priprema i održavanje baze podataka o novim domaćim i stranim investitorima
 • Priprema i održavanje baze podataka o slobodnom Gradskom građevinskom zemljištu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja, raspoloživim investicionim resursima (postojeća industrijska postrojenja i objekti i postojeće kompanije zainteresovane za zajednička ulaganja) – grinfild i braunfild
 • Priprema i održavanje baze podataka o poslovnom prostoru u vlasništvu opštine i privatnom vlasništvu – iskorišćenost, cene iznajmljivanja, prodajna cena, veličina
 • Priprema i održavanje baze podataka sa kontakt informacijama u republičkoj i lokalnoj administraciji i javnim preduzećima, kao ostalim relevantnim institucijama
 • Priprema i održavanje baze podataka obrazovnih i finansijskih institucija u Gradu
 • Priprema baze podataka o mogućnostima za privatizaciju

 • 7. MARKETING


 • Priprema, inoviranje i distribucija promotivnih materijala (brošure, prospekti, CD materijali, prikaz Grada, internet strana, elektronski bilteni, pregled privrednih potencijala i ponude grada, tzv. fact sheets) – distribucija ambasadama drugih zemalja, kancelarijama raznih komora u inostranstvu, trgovinskim odsecima stranih ambasada u zemlji, izložbe, drugim opštinama - gradovima i regioni u zemlji i inostranstvu)
 • Organizacija promotivnih manifestacija
 • Učešće na sajmovima i privrednim izložbama
 • Organizacija i/ili učešće u informativnim kampanjama o važnosti direktnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se pozitivno odražava na lokalnu zajednicu
 • Promovisanje koncepta preduzetništva, javno privatnih partnerstava i društveno odgovornog poslovanja
 • Predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i medjunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za LER

 • 8. KONTAKTI I DIREKTNA PODRŠKA LOKALNOJ POSLOVNOJ ZAJEDNICI

 • Dnevni kontakti sa lokalnim preduzetnicima, organizacija istraživanja i drugih aktivnosti u cilju unapređenja njihovih poslovnih sposobnosti
 • Pružanje stručne podrške početnicima i postojećim MSP
 • Kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovna udruženja
 • Organizacija treninga za MSP u oblastima pisanja projekata i pripreme dokumentacije za kreditne zahteve
 • Pružanje podrške lokalnim preduzetnicima pri registraciji i preregistraciji
 • Promovisanje preduzetništva i privatno-javnih partnerstava.

 • 9. PODSTICAJ FINANSIRANJA


 • Kontakti sa poslovnim bankama u cilju korišćenja podataka sa finansijskog tržišta i adekvatnog informisanja predstavnika lokalne poslovne zajednice
 • Identifikacija trenutnih finansijskih kapaciteta i preporuka najpovoljnijih finansijskih paketa usluga i kredita
 • Priprema preporuka za kreiranje lokalnih mikrofinansijskih i garantnih šema radi poboljšanja pristupu finansijama

 • 10. UNAPREĐENJE RADNE SNAGE


 • Saradnja sa Filijalom Nacionalne Službe za Zapošljavanje
 • Priprema obuka i prekvalifikacija u skladu sa potrebama investitora i ili potrebama postojećih biznisa
 • Pružanje informacija nezaposlenima u vezi pokretanja sopstvenog biznisa, potrebama investitora i programima samozapošljavanja
 • Priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i konsultante u oblasti LER i preduzetništva

 • Realizovani regionalni projekti sa PRO programom:


  Br.

  Naziv podprojekta

  Broj projekta

  Ugovarač

  Vrednost u RSD

  Vrednost u USD

  Vrednost u EUR

  1

  Planina Golija - Plan razvoja turističke zone Golija

  RFP 137/08NP

  CEP

  31,630,900.00

  468,346.03

  364,910.15

  2

  Planina Golija - Generalni projekat sa pred-studijom izvodljivosti za turistički put

  RFP 146/08NP

  CEP

  12,996,900.00

  187,596.76

  145,232.23

  3

  Regulacija reke Raške - Generalni projekat sa pred-studijom izvodljivosti (zaštita od poplava)

  RFP 141/08NP

  Jaroslav Černi

  10,068,500.00

  147,517.47

  113,404.33

  4

  Pilot projekat - Tretiranje otpadnih voda na mestu nastajanja

  RFP 133/08NP

  TMF

  2,392,000.00

  34,340.47

  26,808.55

  5

  Pred-studija izvodljivosti za Industrijske Zone

  RFP 126/08NP

  "ECORYS"Holandija

  10,795,860.14

  407,288.00

  318,122.39

  6

  Generalni i idejni projekat sa studijama za kolektore i postrojenja za prešišćavanje otpadnih voda za opštinu Novi Pazar

  RFP 158/09NP

  IK Consulting

  9,970,500.00

  149,673.16

  112,743.04

  7

  Studija izvodljivosti za regionalnu deponiju za opštine Raška, Novi Pazar i Tutin, sa studijom o mogućnostima opštine Sjenica

  RFP 167 - 09 NP

  Dekonta

  3,188,000.00

  48,106.23

  36,541.49

  8

  Glavni projekat za sanaciju deponije Batnjik

  RFP 168 - 09 NP

  Jaroslav Černi

  5,987,135.00

  90,344.58

  70,231.60

   

   UKUPNO

  87,029,795.14

  1,533,212.69

  1,187,993.79  Realizovani opštinski projekti:


 • Rekonstrukcija pešačke ulice u centru grada 96.000 USD Program MEGA – USAID
 • Nabavka kompjuterske opreme za Tehnicku školu vrednosti 1.300.000 Din, Češka ambasada - (Grupa „Prijatelji Sandžaka“)
 • Turistička signalizacija i štampanje brošure 5.000 USD UNDP
 • Cisterna za romsko naselje 20.000 USD UNDP
 • Rekonstrukcija školskih prostorija OŠ "Vuk Karadžić" 50.000 USD UNDP
 • Projekti u toku preko Prijatelja Sandzaka:

 • Institucija - Predlagač

  Opis projekta

  Budžet u DIN

  1.

  OŠ „Bratstvo“ – Novi Pazar

  Adaptacija mokrih čvorova.

  2.066.695,70 din

  2.

  OŠ „Stefan Nemanja“ – Novi Pazar

  Renoviranje svlačionica i WC-a pored fiskulturne sale

  1.581.692,00 din

  3.

  OŠ „Stefan Nemanja“ – Novi Pazar

  Rekonstrukcija kupatila i WC-a – desna lamela

  1.244.100,00 din

  4.

  OŠ „Stefan Nemanja“ – Novi Pazar

   

  Ugradnja novih vrata na kabinetima, svlačionicama, prostorijama uprave i mokrim čvorovima.

  1.646.200,00 din

   


  Aplicirano je sa projektima kod:


   1.Ministarstva za NIP, preko 50 projekata
   2.Program prekogranične saradnje 2 projekta,
   3.Program Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu 2 projekta,
   4.Program Ministarstva za sport i omladinu 5 projekata.

  Anketirano je blizu 100 lokalnih preduzetnika gde su prikupljeni podaci o problemima sa kojma se oni suočavaju. U procesu je priprema odgovora na pojedinačne zahteve privrednika. Tokom 2009. god učestvovali smo u podršci sajamskog nastupa naših privrednika u Moskvi i Diseldorfu. Februara meseca 2010. u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Sandžaka organizovan je Poslovni forum u Beogradu na kojem su se naši privrednici susreli sa 30 Turskih privrednika. Organizovano je predstavljanje programa agenicije SIEPA za lokalne preduzetnike. Organizovan je sastanak sa predstavnicima svih zastupljenih privrednih grana u gradu i dogovoreni su redovni sastanci na svakih 15 dana.