A- A A+

Neophodna dokumentacija za testiranje popisivača

Prijem dokumentacije i testiranje poznavanja rada na računaru kandidata za popisivače, obavlja se u periodu od 15. do 18. avgusta 2022. godine, prema objavljenom rasporedu.
Dokumentacija obavezna za sve kandidate:
►    fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;
►    fotokopija diplome ili potvrda obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;
-    ako kandidat nije u mogućnosti da donese diplomu na uvid prihvata se i overena fotokopija diplome;
-    kao dokaz o završenoj srednjoj školi umesto diplome srednje škole prihvata se i Uverenje o studiranju ili drugi odgovarajući dokaz o upisanom fakultetu (indeks, potvrda i sl.);
-    ako kandidat ima inostranu diplomu priznaje se samo nostrifikovana diploma ili potvrda o predatom zahtevu za nostrifikaciju;
►    uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
►    uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci).
Dodatno za nezaposlene kandidate :
►    potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku prijave, na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili
►    potvrda iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana ali nisu prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Dodatno za starosne penzionere:
►    fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili
►    fotokopija rešenja o penziji
Dodatno za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:
►    fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca (navedena dužina trajanja radnog vremena)
Dodatno za zaposlene sa punim radnim vremenom:
►    fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Rang lista kandidata koji se pozivaju na razgovor i testiranje, sa terminima, je objavljena na sajtu Republičkog zavoda za statistiku i zvaničnom sajtu grada Novog Pazara.
 
POPISNA KOMISIJA
GRADA NOVOG PAZARA

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops