A- A A+

Saopštenje

Javni poziv “Radovi na izgradnji sportskog terena u Novom Pazaru, kat. parcela br. 4580/1 KO Novi Pazar“, broj oglasa na portalu javnih nabavki 2021/SF02-0008399, objavljen je dana 23.03.2021. godine, rok za podnošenje ponuda bio je do 06.04.2021. godine. Na javni poziv jedini ponuđač koji je dostavio ponudu bio je DPPU “Savic Support” doo iz Požege, koji je u skladu sa predviđenim uslovima iz javnog poziva dostavio svu neophodnu dokumentaciju za učešće u ovom Javnom pozivu, tako da nisu postojale nikakve smetnje za zaključenje ugovora sa istim.
 
Ponuđac je APRu registovan u pravnoj formi društvo sa ograničenom odgovornošću, sa pretežnom delatnošću Usluge redovnog čišćenja, u skladu sa članom 4. Zakona o privrednim društvima definisana je delatnost na način da privredno društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Posebnim zakonom nije uslovljeno da se za registraciju ili obavljanje građevinskih radova na izgradnji sportskog terena izdaje predhotno odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa.
 
U skladu sa navedenim budući da su bili ispunjeni svi uslovi zakonom predviđeni za zaključenje Ugovora tj. poveravanje poslova izgradnje sportskog terena ovom ponuđaču, sa istim je dana 26.04.2021. godine zaključen Ugovor u skladu sa uslovima iz javnog poziva. Kako se od zaključenja Ugovora izvođač nesavesno ponasao u pogledu realizacije preuzetih ugovornih obaveza, iako je više puta opominjan i pozivan da uđe u posao, Gradska uprava je dana 19.07.2021. godine raskinula Ugovor sa ovim ponuđačem.
 
U toku je nova procedura raspisivanja javnog poziva za predmetne radove. Postupak je u potpunosti bio transaprentan i u skladu sa zakonom, a zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju u ovom postupku javne nabavke.
 
 
 
Zamenik načelnika Gradske uprave
 
Mirko Drmanić

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops