A- A A+

PLAN DETALJNE REGULACIJE
ZA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NOVOG PAZARA

Grad Novi Pazar i Zavod za urbanizam grada Novog Pazara (kao obrađivač) započeli su izradu Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Novog Pazara. Projekat izrade Plana finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije, preko programa Evropski PROGRES i Grad Novi Pazar.

pdr ppov

Lokacija za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) nalazi se oko 8km od centra Novog Pazara sa leve obale reke Raške. Lokacija se nalazi na više manjih parcela koje su Prostornom planu grada Novog Pazara u ruralnom području resursno ograničenom i na toj lokaciji je predviđena izgradnja PPOV. Preko planiranog obuhvata plana prolazi planirana trasa železničke pruge. Površina obuhvata je cca 7ha.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda će se realizovati kao gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda opšteg tipa sa primarnim (mehaničkim) i sekundarnim (biološkim) tretmanom, sa mogućnošću ostvarenja i produžene bioaeracije, kako bi se izlazni kvalitet vode (BPK5 = 6 mg O2/L) usaglasio sa zahtevanom IIb klasom kvaliteta vode u reci Raška nizvodno od PPOV i u periodima malovoda definisanog sa Qm.mes.95%. Predviđena je fazna realizacija PPOV. I faza za 136.000 ES (ekvivalentnih stanovnika) i II faza za oko 210.000 ES. To će omogućiti ekonomski povoljniji postepen razvoj PPOV i priključivanje predviđenih naselja u rubnoj zoni i na širem gravitacionom području Novog Pazara na gradski sistem kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda.


Odluku o izradi plana možete preuzeti ovde.

Rani javni uvid plana u trajanju od 15 dana, počinje 22. marta 2016 i traje do 05.aprila 2016.godine.

U periodu ranog javnog uvida Plan je izložen u analognom i digitalnom obliku u Novom Pazaru u zgradi Gradske uprave grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemnaje broj 2 , na prvom spratu soba broj 26 i na internet strani grada Novog Pazara.

- Obaveštenje za Rani javni uvid za PPOV možete preuzeti ovde

- Materijal za Rani javni uvid za PPOV možete preuzeti ovde

- Zapisnik sa javne prezentacije PDR PPOV-a možete preuzeti ovde


 
Javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Nacrt Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izrađen od strane Javnog preduzeća Zavod za urbanizam grada Novog Pazara.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Novog Pazara izrađen od strane firme ECOlogica Urbo iz Kragujevca.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 01. novembra 2016. godine do 30. novembra 2016. godine u analognom obliku u holu Kulturnog centra Novi Pazara ulica Stevana Nemanje broj 2. i to svakog radnog dana od 08 do 14. časova i u digitalnom obliku na internet strani grada Novog Pazara.

Javna prezentacija Nacrta Plana detaljne regulacije održaće se 17.11.2016. godine u Novom Pazaru u Skupštinskoj sali grada Novog Pazara ulica Stevana Nemanje broj 2 sa početkom u 12 časova.

Javna rasprava o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja održaće se 17.11.2016. godine u Novom Pazaru u Skupštinskoj Sali grada Novog Pazara ulica Stevana Nemanje broj 2 sa početkom u 12 časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica za vreme trajanja javnog uvida, imaju pravo da izvrše uvid u Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i dostave primedbu u pisanoj formi preko pisarnice Gradske uprave grada Novog Pazara zaključno sa 30.11.2016. godine.

Javna sednica o Nacrtu Plana detaljne regulacije održaće se 08.12.2016. godine u Novom Pazaru u Skupštinskoj sali grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje broj 2 sa početkom u 12 časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu uzeti učešće na javnoj sednici tako što mogu pred Komisijom za planove, obrađivačem plana i ostalim prisutnim usmeno obrazložiti svoje dostavljene primedbe.

- Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde | PDF 

- Grafičke priloge možete preuzeti ovde | RAR

- Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde | PDF

Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost mogu poslati na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pitanja postavljena za vreme ranog javnog uvida i javnog uvida, kao i naši odgovori  na sva postavljena pitanja biće objavljeni na “web” strani nakon isteka ranog javnog uvida, odnosno javnog uvida.

 

progress

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops