A- A A+

Služba budžetske inspekcije

 

Služba budžetske inspekcije grada Novog Pazara osnovana je 26.02.2014.godine Odlukom gradonačelnika (Sl.list grada Novog Pazara  br.3/2014).

Rad Službe budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Služba budžetske revizije grada Novog Pazara obavlja poslove koji se odnose na:

  • kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava;
  • kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća navedena u zakonu, kao i korišćenje tih sredstava;
  • preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti;
  • izrada programa i operativnih planova koji su osnova za realizaciju funkcije budžetske inspekcije, kao i praćenje realizacije istih;
  • saradnju sa drugim organima;
  • izradu izveštaja o izvršenim inspekcijama i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 


Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops