A- A A+

Скупштина града

 

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града. Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града. Одборници се бирају на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 47одборника.

 

Графички приказ удела одборничких група у Скупштини Града Новог Пазара

Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује , односно поставља Скупштина града у органима Града, предузећима и установама чији је оснивач.

ИМУНИТЕТ ОДБОРНИКА
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

• Учествује у раду скупштине и њених радних тела
• Предлаже Скупштини града расправу о одређеним питањима
• Подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине града
• Даје амандмане на предлоге прописа
• Поставља питања везана за рад органа Града
• Учествује у другим активностима Скупштине Града

Одборник Скупштине града има право да се обраћа Скупштини на било ком језику који је у службеној употреби на територији Града.

Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

0
0
0
s2smodern

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA