A- A A+
Bajramska čestitka gradonačelnika Nihata Biševca Svim pripadnicima islamske veroispovijesti u Novom Pazaru i dijaspori, upućujem najiskrenije česti... Opširnije...
Čestitka predsjednice Skupštine grada Novog Pazara Ifete Radončić povodom Kurban bajrama Svim građanima Novog Pazara islamske vjeroispovijesti upućujem najiskrenije čestitke povodom nast... Opširnije...
Hasanović : “Nema govora o nenamenskom trošenju sredstava, nekima smeta naša aktivnost na svim poljima” Komentarišući neistinite navode predstavnika pojedinih političkih partija da su sredstva iz... Opširnije...
Asfalt za meštane Selakovca, radovi u svim delovima grada Kako se u Novom Pazaru infrastrukturni radovi izvode na više lokacija, razloga za zadovoljstv... Opširnije...
Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava od oktobra, počele prijave za anketare Od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine, Republički zavod za statistiku sprovešće A... Opširnije...

Elektronski registar administrativnih postupaka Elektronsko podnošenje zahteva Imam idejuStruktura poljoprivrednih gazdinstava

 

Imam ideju

Za sve kreativne, inovativne predloge koji  imaju za cilj da naš grad i život u njemu unaprede i učine bogatijim , zanimljivijim,  koncept imam ideju na je prava prilika.

Predloge  o  tome šta u Novom Pazaru treba menjati i na koji način, na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. mogu poslati svi koji žele da učestvuju u stvaranju  modernijeg, autentičnijeg, društveno bogatijeg Novog Pazara.

Želite dati doprinos kvalitetu života, unaprediti  infrastrukturu, obrazovni i zdravstveni  sistem, kulturu i umetnost, sport, rekreaciju, društvene aktivnosti i socijalne prilike?

Kreativni ste, drugačiji i želite da ukažete na sopstvenu preduzimljivost, uspešne pojedince i grupe iza kojih su konkretni rezultati ?

Pišite nam na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., kako bi smo konkretne, zanimljive ideje zajednički sproveli u delo.

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Načelnik Gradske uprave predstavlja i zastupa Gradsku upravu, daje uputstva i smernice za rad unutrašnjih organizacionih jedinica u pogledu načina izvršavanja poslova i zadataka, uskladjuje rad Gradske uprave i obezbešuje funkcionisanje uprave kao jedinstvenog organa, odgovara za zakonitost rada uprave, rešava sukobe nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica, daje mišljenja Skupštini grada, Gradonačelniku, Gradskom veću i radnim telima Skupštine grada o nacrtima propisa kao i druga pravna mišljenja, izdaje pojedinačna akta o radnim odnosima zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, vrši disciplinska i druga ovlašćenja prema zaposlenima u Gradskoj upravi, rešava o izuzeću službenog lica u Gradskoj upravi, stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za efikasan rad Gradske uprave, odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti, (za koju nije određena nadležnost drugog organa), kao i opreme manje vrednosti i potrošnog materijala, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika.

 

Načelnik gradske uprave

almir lekovic

Almir Leković

-dipl. pravnik-

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE


Zamenik načelnika Gradske uprave zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže načelniku Gradske uprave u svakodnevnom radu. Po nalogu načelnika Gradske uprave vrši poslove iz nadležnosti Gradske uprave.

 

Zamenik načelnika

nacelnik_gradske_uprave

Mirko Drmanić

-dipl.pravnik-

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE


Javna preduzeća

 

JP ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA NOVOG PAZARA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno preduzeće “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”
Sedište: ul. 28. Novembra bb, Novi Pazar
Matični broj: 20591510
PIB 106389646
Šifra delatnosti: 7111
Naziv delatnosti: Arhitektonska delatnost
Kontakt telefon: 020 / 323 222
Internet adresa: www.urbanizamnp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JP ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar
Sedište: ul. 28. Novembra bb, Novi Pazar
Matični broj: 20591447
PIB 106389718
Šifra delatnosti: 4299
Naziv delatnosti: Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Kontakt telefon: 020 / 313 154
Internet adresa: www.direkcijanp.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP GRADSKA ČISTOĆA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća”
Sedište: ul. 28. Novembra 35, Novi Pazar
Matični broj: 06986242
PIB 101784267
Šifra delatnosti: 3811
Naziv delatnosti: Skupljanje otpada koji nije opasan
Kontakt telefon: 020 / 314 566
Internet adresa: www.cistocanp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP GRADSKA TOPLANA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana”
Sedište: ul. 28. Novembra 35, Novi Pazar
Matični broj: 17227050
PIB 101787232
Šifra delatnosti: 3530
Naziv delatnosti:

Snabdevanje parom i klimatizacija

Kontakt telefon: 020 / 315 875
E-mail:  

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”
Sedište: ul. 28. Novembra 35, Novi Pazar
Matični broj: 07194129
PIB 101788008
Šifra delatnosti: 3600
Naziv delatnosti:

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Kontakt telefon: 020 / 311 773
Internet adresa: www.viknp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP PARKING SERVIS

Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće "Parking servis Novi Pazar"
Sedište: ul. Kosančićeva bb, Novi Pazar
Matični broj: 21163597
PIB 109334611
Šifra delatnosti: 5221
Naziv delatnosti:

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Kontakt telefon: 020 / 319 921
Internet adresa: www.parkingservisnp.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

 

GRADSKA UPRAVA

Gradska uprava za naplatu javnih prihoda, u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: 

 1. Vodi registar obveznika izvornih prihoda grada;
 2. Vrši utvrđivanje izvornih prihoda grada rešenjem za koje nije propisano da ih utvrdjuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;
 3. Vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
 4. Vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
 5. Vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;
 6. Vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;
 7. Primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode;
 8. Vodi poresko računovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;
 9. Planira i sprovodi obuku zaposlenih;
 10. Pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj upravi;
 11. Po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju primenu je nadležna poreska uprava;
 12. Obezbeđuje primenu propisa o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja;
 13. Vrši izdavanje uverenja i potvrda očinjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 14. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Načelnik Gradske uprave rukovodi radom Uprave, organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga Uprave u skladu sa propisima, pruža potrebnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga Uprave. Odgovoran je za blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga Uprave.

 

Načelnik gradske uprave

mirzet bojadzic

Mirzet Bojadžić

-dipl. ekonomista-

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA

 


Javne ustanove

 

KULTURNI CENTAR "NOVI PAZAR"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Kulturni centar Novi Pazar
Sedište: Stevana Nemanje br.2, Novi Pazar
Matični broj: 07191979
PIB 101787554
Šifra delatnosti: 5914
Naziv delatnosti: Prikazivanje kinematografskih dela
Kontakt telefon: 020 / 313 069
Internet adresa: www.kcnovipazar.com
E-mail: dOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
   

ISTORIJSKI ARHIV "RAS"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Istorijski arhiv "Ras"
Sedište: Oslobođenja br.41, Novi Pazar
Matični broj: 07294026
PIB 101787562
Šifra delatnosti: 92512
Naziv delatnosti: Delatnost arhiva
Kontakt telefon: 020 / 318 282
E-mail:
   

MUZEJ "RAS"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Muzej "Ras" Novi Pazar
Sedište: Stevana Nemanje br.20, Novi Pazar
Matični broj: 17827367
PIB 101787579
Šifra delatnosti: 9102
Naziv delatnosti: Delatnost muzeja galerija i zbirki
Kontakt telefon: 020 / 331 681
Internet adresa: www.muzejras.org 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Osnovni podaci

Poslovno ime: Turistička organizacija Novi Pazar
Sedište: 28. Novembra br.27, Novi Pazar
Matični broj: 17663666
PIB 104704194
Šifra delatnosti: 8413
Naziv delatnosti: Uređenje poslovanja i doprinos uspešniјem poslovanju u oblasti ekonomiјe
Kontakt telefon: 020 / 338 030
Internet adresa: www.tonp.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Narodna biblioteka "Dositej Obradović" Novi Pazar
Sedište: Gradski park bb, Novi Pazar
Matični broj: 07326203
PIB 101787587
Šifra delatnosti: 9101
Naziv delatnosti: Delatnost biblioteka i arhiva
Kontakt telefon: 020 / 331 010
Internet adresa: www.biblioteka-np.org.rs  
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.    

REGIONALNO POZORIŠTE NOVI PAZAR

Osnovni podaci

Poslovno ime: Regionalno pozorište Novi Pazar
Sedište: Stevana Nemanje br.2, Novi Pazar
Matični broj: 17473484
PIB 102747028
Šifra delatnosti: 9001
Naziv delatnosti: Izvođačka umetnost
Kontakt telefon: 020 / 322 819
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
    

KANCELARIJA ZA MLADE

Osnovni podaci

Poslovno ime: Kancelarija za mlade
Sedište: Mitrovačka bb, Novi Pazar (Sportska dvorana Pendik)
Matični broj: 17834223
PIB 108166681
Šifra delatnosti: 8559
Naziv delatnosti: Ostalo obrazovanje
Kontakt telefon: 020 / 312 233
Internet adresa: www.pazarce.info 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

DOM ZDRAVLJA NOVI PAZAR

Osnovni podaci

Poslovno ime: Dom zdravlja Novi Pazar
Sedište: Generala Živkovića br.1, Novi Pazar
Matični broj: 17828312
PIB 107659125
Šifra delatnosti: 8621
Naziv delatnosti: Opšta medicinska praksa
Kontakt telefon: 020 / 311 765
Internet adresa: www.dznovipazar.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Osnovni podaci

Poslovno ime: Centar za socijalni rad
Sedište: Stevana Nemanje br.198, Novi Pazar
Matični broj: 07191383
PIB 101795802
Šifra delatnosti:  
Naziv delatnosti:  
Kontakt telefon: 020 / 312 633
Internet adresa: www.centarzsrnovipazar.org.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

Osnovni podaci

Poslovno ime: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Sedište: Kej 37. Sandžačke divizije bb, Novi Pazar
Matični broj: 17827367
PIB 107539813
Šifra delatnosti: 5811
Naziv delatnosti: Izdavačka delatnost
Kontakt telefon: 020 / 322 822
Internet adresa: www.rcnp.rs 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Predškolska ustanova "Mladost"
Sedište: Lug br.1, Novi Pazar
Matični broj: 07191375
PIB 101785946
Šifra delatnosti: 8510
Naziv delatnosti: Delatnost dnevne brige o deci
Kontakt telefon: 020 / 312 763
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
 
   

CENTAR ZA DECU I OMLADINU "DUGA"

Osnovni podaci

Poslovno ime: Centar za decu i omladinu "Duga"
Sedište: Kompleks Jezero A, Novi Pazar
Matični broj: 17448781
PIB 102702661
Šifra delatnosti: 80420
Naziv delatnosti: Pomoćne obrazovne delatnosti
Kontakt telefon: 020 / 317 390
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
     

SPORTSKO-SAJAMSKA USTANOVA PENDIK

Osnovni podaci

Poslovno ime: Sportsko-sajamska ustanova Pendik
Sedište: Mitrovačka bb, Novi Pazar
Matični broj: 17834215
PIB 108166673
Šifra delatnosti:  
Naziv delatnosti:  
Kontakt telefon: 020 / 312 233
Internet adresa: www.dvoranapendik.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika